Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Vřes obecný - Žluťucha orlíčkolistá

Vřes obecný - Žluťucha orlíčkolistá


Vřes obecný - výskyt v Krkonoších: suchá stanoviště (meze, lesní okraje, světlé lesy) často s mělkou půdou nebo na skalách, rašeliniště a vřesoviště. Od podhůří (zde řidčeji) až po arkto-alpínskou tundru na hřebenech; více o léčivých účincích.

Vstavač osmahlý - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v submontánním stupni na několika místech jižního a západního podhůří (Horní Lánov, Víchová); suché, krátkostébelné trávníky na bazickém podloží (vápenec, melafyr). Poznámka: na jižním svahu Rýchor roste další zástupce rodu, vstavač mužský znamenaný. Na úpatí Krkonoš byl znovu nalezen dříve hojný vstavač kukačka, dlouho považovaný za vyhynulý druh krkonošské flóry. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený / polská strana hor 0 - nenalezen; vstavač mužský znamenaný C1 - druh kriticky ohrožený; vstavač kukačka C1 - druh kriticky ohrožený.

Všedobr horní - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním až subalpínském stupni na obou stranách Krkonoš, především v okolí někdejších i současných horských bud. Druh byl využívaný v humánní i veterinární medicíně. Poznámka: v okolí horských bud se odedávna pěstuje libeček lékařskýviz také, který pochází z Íránu a Afghánistánu. Je používán jako přísada do pokrmů (čerstvé i sušené listy). Kořeny jsou využívány i ve farmacii.

Všivec krkonošský (viz také) - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v subalpínském stupni na časké i polské straně. Subalpínská vrchoviště a mechová prameniště na plošinách zarovnaných povrchů a v některých ledovcových karech převážně ve východní, vzácněji i v západní části Krkonoš. Poznámka: památný glaciální relikt krkonošské flóry, který má však zároveň i charakter endemický; krkonošské populace jsou totiž výrazně odlišné od rostlin z Arktidy a Subarktidy. Statut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený.

Všivec lesní (ladní) - výskyt v Krkonoších: vzácně na zrašeliněných loukách v submontánním až montánním stupni na obou stranách Krkonoš. Poznámka: při úpatí Krkonoš je uváděn i výskyt příbuzného všivce bahenního, v současné době nepotvrzen. Odvar ze všivce se dříve používal k odvšivení, zejména u hospodářských zvířat (odtud původ názvu). Statut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený. Druh je konkurenčně velmi slabý a mizí při vysoušení stanovišť a s nástupem vysokých druhů trav.

Zběhovec plazivý - výskyt v Krkonoších: poměrně hojně v submontánním až montánním stupni, velmi zřídka v subalpínském; ve smíšených a listnatých lesích (bučiny), v zářezech potoků, příkopech, zastíněných trávnících a loukách. Poznámka: na mezích a keřnatých stráních nejteplejších stanovišť krkonošského podhůří roste světlomilný zběhovec lesní (ženevský). Kříží se s předchozím druhem, kříženci mohou tvořit celé hybridní populace.

Zblochan vzplývavý - viz také - výskyt v Krkonoších: hojně až roztroušeně v submontánním až montánním stupni, v příkopech, na mokrých loukách, podél potoků; vzácně i v subalpínském stupni (Wielki Staw). Poznámka: při úpatí Krkonoš vzácně roste i zblochan vodní, který svou výškou až přes 200 cm patří mezi naše nejmohutnější trávy; ve vlhkých listnatých lesích a na lesních prameništích vzácně roste i drobnější zblochan hajní. Statut ohrožení a ochrany - zblochan hajní: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený; polská strana hor C4b - druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný.

Zdrojovka hladkosemenná - výskyt v Krkonoších: v montánním až subalpínském stupni; nevápnitá horská prameniště, potoční stružky, luční příkopy a zaplavovaná místa; vzácně na obou stranách pohoří (maximum u Výrovky - 1400 m n.m.). Poznámka: blízce příbuzná zdrojovka potoční je uváděna jen při spodní hranici Krkonoš a Podkrkonoší. Z vlhkých zaplavovaných polí byla dříve uváděna dnes již v Krkonoších nezvěstná zdrojovka rolní. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Zemědým lékařský - výskyt v Krkonoších: na polích, v zahradách a rumištích v podhůří na obou stranách hor, vzácně proniká i do hor, zejména v okolí horských bud (např. Výrovka). Poznámka: nať se požívá v lidovém léčitelství. Druh je velmi variabilní, na území ČR rostou přinejmenším dva poddruhy.

Zeměžluč okolíkatá (lékařská) - výskyt v Krkonoších: vzácně v submontánním stupni, podmáčená i suchá luční stanoviště (často i druhotného původu), většinou na bazickém (zásaditém, alkalickém) podloží (např. starý lom na Bíneru). Poznámka: již od starověku sbírána jako léčivka; patří k oficiálním drogám, používaným jako součást čajů při zažívacích potížích, ale i k výrobě bylinných likérů. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený; polská strana hor C3 - druh ohrožený.

Zimolez černý
- výskyt v Krkonoších:
roztroušeně v lesích submontánního až montánního stupně, vzácně v subalpínských křovinách ledovcových karů (Labské a Sněžné jámy, Čertova zahrádka, Rudník aj.). Statut ohrožení a ochrany: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený. Poznámka: v bučinách a javořinách krkonošského podhůří se vzácně vyskytuje zimolez obecný.

Zimozel severní - výskyt v Krkonoších: významný glaciální relikt, který rostl v Malé Sněžné jámě a na Kozích hřbetech; bohužel se současný výskyt nepodařilo potvrdit. Poznámka: Rostliny (pocházející z Malé Sněžné jámy) úspěšně pěstoval Josef Šourek na své experimentální zahradě v Peci pod Sněžkou (po jeho úmrtí zahrada v 70. letech 20. století bohužel postupně zpustla a zanikla). Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor A1 - druh vyhynulý, polská strana hor A2 - druh nezvěstný. 

Zlatobýl obecný alpínský - výskyt v Krkonoších: poměrně často v subalpínském až alpínském stupni (i pod vrcholem Sněžky). Alpínské hole, okraje kamenných moří, smilkové trávníky a porosty mezi klečí. Poznámka: v nižších polohách roste nominátní poddruh zlatobýl obecný pravý - vyšší (30 - 70 cm) bylina se širšími listy a s bohatou latou menších květů. Je to léčivá rostlina užívaná při potížích močového ústrojí.

Zvonečník klasnatý - výskyt v Krkonoších: v submontánním až subalpínském stupni, především smilkové horské louky a vysokobylinné alpínské nivy, hojně na obou stranách pohoří. Poznámka: vzácně se při úpatí západní části Krkonoš vyskytuje zvonečník černý (C1 - druh kriticky ohrožený), jehož květy jsou černofialové, vzácně modré. Z masivu Sněžky byl kdysi uváděn i zvonečník hlavatý horský (A1 - druh vyhynulý); jeho výskyt však již dlouho nebyl potvrzen. 

Zvonek český - výskyt v Krkonoších: roztroušeně až hojně v květnatých horských loukách, v montánním až subalpínském, vzácně i v alpínském stupni, na obou stranách hor. Proniká i na některá zruderalizovaná stanoviště. Poznámka: druh je významným endemitem. Od blízce příbuzného zvonku okrouhlolistého se liší hranatými lodyhami s brvitými hranami v dolní části lodyh. Na skalách některých sudetských karů vzácně roste endemický zvonek okrouhlolistý sudetský. Statut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený; mizí z lučních enkláv, kde se pravidelně nehospodaří.

Zvonek rozkladitý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním, zřídka v montánním stupni, podhorské louky a pastviny na živinami bohatých půdách, po obou stranách hor. Proniká i na druhotná stanoviště ve vyšších polohách (např. lesní paseky a cesty).

Zvonek širokolistý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním a montánním stupni, vzácně i v subalpínském (alpínské nivy v karech, např. v Labských a Sněžných jamách); v horských lesích, na sutích, v nivách kolem horských vodotečí. Poznámka: na podobných lesních stanovištích a pustých místech se v submontánním, vzácně i v montánním až subalpínském stupni vyskytuje zvonek kopřivolistý, s ostře hranatou, štětinatě chlupatou lodyhou. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený / polská strana hor C3 - druh ohrožený. 

Žebrovice různolistá - výskyt v Krkonoších: hojný druh horských smrčin a bučin, vzácněji i v klečových porostech a v podrostu křivolesů na svazích ledovcových karů. Poznámka: pro svůj atraktivní vzhled je druh často pěstován jako skalnička. Statut ohrožení a ochrany: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

Žindava evropská - výskyt v Krkonoších: dosti hojně v submontánním, zřídka v montánním stupni na české i polské straně hor; především v květnatých vápnomilných bučinách, květnatých jedlinách a suťových lesích. Poznámka: nažky jsou hustě pokryté háčkovitými štětinkami, kterými se plody zachycují na těle zvířat a jsou roznášeny po okolí. Dříve to byla význačná léčivá rostlina (hojení ran), dnes užívána jen zřídka. Statut ohrožení a ochrany: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

Žluťucha lesklá - výskyt v Krkonoších: vzácně na vlhčích loukách v submontánním stupni, údaje z polské strany schází. Poznámka: stanoviště jsou ohrožena zásahy do vodního režimu a eutrofizací. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Žluťucha orlíčkolistá - výskyt v Krkonoších: submontánní až subalpínský stupeň, roztroušeně po obou stranách hor. Především v suťových lesích, na březích potoků, v bučinách a ve vysokobylinných nivách na svazích ledovcových karů. Poznámka: dříve se používala jako léčivka, občas se pěstuje v zahradách pro své dekorativní květenství. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený; polská strana hor C3 - druh ohrožený. 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma