Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Muzea v Krkonoších

Muzea v Krkonoších

Muzea v Krkonoších a okolí;  viz také;
Tak jak to v horách bývá, ne vždy a každý den je počasí vhodné k pěším túrám horskou přírodou. Někdy zase po namáhavém pochodu zabolí nohy. A to je ideální doba na přemýšlení o nějakém náhradním programu. Na této stránce naleznete přehled muzeí v Krkonoších. Současná nabídka je v tomto směru hodně velká a ne všechna muzea jsou svými expozicemi zaměřena jen na lokální historii daného místa a jeho nejbližšího okolí. Jsou zde totiž i muzea monotématicky zaměřená na určitou činnost člověka jako například historie lyžování nebo sklářství. Při návštěvě krkonošských muzeí se dozvíte mnoho zajímavého. Starším pamětníkům se při pohledu na leckteré vystavené exponáty v hlavě proženou vzpomínky na své mládí a děti zase mají výbornou možnost poznat něco, co v běžném životě již nikde jinde neuvidí. V každém případě se tu nabízí příležitost, jak za špatného počasí strávit nějaký čas pod střechou a v příjemném prostředí.

Černý Důl
Hornické muzeum "Podzemí Krkonoš"
Muzeum vzniklo v suterénu zdejší radnice. Vedle klasických muzejních exponátů, jako 
jsou minerály, hornické vybavení a fotografie, život pod povrchem přibližuje interaktivní mluvící mapa u vstupu, která ve zkratce představuje jednotlivé lokality v Krkonoších. Další informace nad rámec výstavy se zájemci dozvědí ze sluchátek, a to ve čtyřech jazykových verzích. Rozsahem nevelká expozice turisty zavede do podzemí Černého Dolu a Rýchor, které spojuje dávná těžba zlata, ale také do štol v nitru Sněžky v Obřím dole. Havířskou minulost přibližují jak minerály a důlní mapy, tak původní hornické náčiní - vrtačky, lampy a modely těžebních strojů. Nechybí ani replika štoly ve skutečné velikosti, před muzeem stojí dřevěná stoupa na drcení rudy a důlní vozíky.
Webová stránka;  Černý Důl - další informace;

Harrachov

Sklářské muzeum
Nachází se v areálu sklárny Novosad & syn. Obsahuje historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklárny;  viz také Toulavá kamera Čt;

Harrachov
Historie lyžařského sportu
Tato expozice je součástí sklářského muzea a dozvíte se zde něco o historii běhu a skoků na lyžích a o úspěších harrachovských sportovců v těchto disciplínách. Vstupné do sklářského muzea umožňuje jeho prohlídku bez dalšího příplatku.
www.SKI muzeum.cz

Harrachov
Muzeum Krkonošského národního parku "ŠINDELKA"
Nachází se v centru obce, nedaleko od autobusového nádraží. Expozice je umístěna v žulové budově, známé v Harrachově jako Šindelka. Šindelová střešní krytina se zde vyráběla od počátku 19. století až do 30. let 20. století. Lesnická expozice je umístěna v přízemí budovy a seznamuje návštěvníky s celou lesnickou problematikou, od vytěžení lesního porostu přes přiblížení kmenů k cestám a jejich odvoz k dalšímu zpracování až po následnou obnovu lesa a péči o něj. Myslivecká expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie po současnost: připomíná např. myslivecké tradice, lovnou zvěř, lovecké zbraně a psy, myslivost v umění a běžném životě.
Webová stránka

Harrachov
Muzeum hornictví
V muzeu jsou ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Prohlídková štola je dlouhá zhruba 1000m, trasa vedená typickým prostředím rudného dolu je vysypána štěrkovou drtí a osvětlena, průměrná roční teplota je 10-12C. Návštěvníci jsou vybaveni ochrannou přilbou a pláštěm a kromě kompletního těžního stroje zde uvidí důlní vozy, akumulátorovou lokomotivu, důlní nakladač aj. Prohlídka s výkladem průvodce trvá asi 1 hodinu a návštěvníci poznají práci v dnes již neexistijících dolech.
http://www.hornicke-muzeum.eu/cs/;  Harrachov - další informace;

Horní Branná

Památník J. A. Komenského
Památník J.A.Komenského je umístěn v budově zámku, ve kterém Komenský v letech 1627-1628 několikrát pobýval před svým odchodem do exilu. Jeho životu a díle je věnována malá expozice, další část expozice je věnována místnímu rodákovi - spisovateli Josefu Šírovi.
Horní Branná - další informace;
 
Hostinné
Galerie antického umění
V kostele bývalého františkánského kláštera se nachází jedinečná sbírka odlitků antických soch. Expozice představuje dokonalý průřez jednotlivými epochami vývoje antického umění. Originály naprosté většiny zde vystavených soch se nacházejí ve významných světových muzeích antiky. Přesto zde najdeme naprosté unikáty. A to proto, že se jedná o kopie soch, jejichž originály byly ztraceny anebo zničeny, takže se s jejich podobou lze setkat zde a nikde jinde. Vystavené exempláře jsou součástí významné sbírky Univerzity Karlovy v Praze, jejíž počátek sahá až do 18. století. Její nejstarší část pochází ze sbírky Františka hraběte Nostice. Po druhé světové válce byla sbírka umístěna v pražském Klementinu. Když byly prostory potřeba pro univerzitní knihovnu, tak byla sbírka přestěhována na zámek Hrubý Rohozec u Turnova odtud se v roce 1969 dostala do opraveného klášterního kostela v Hostinném.
http://hostinne.ff.cuni.cz/;  Hostinné - další informace;

Jilemnice
Krkonošské muzeum
Toto muzeum se nachází v bývalém zámku hraběcí rodiny Harrachů a kromě příležitostných výstav nabízí návštěvu několika stálých samostatných expozic:

Jilemnice
Expozice historicko-etnografická

Sleduje především historický vývoj západních Krkonoš od počátků velké kolonizace ve 13. století až po naší dobu. Rozmach zdejšího obchodu a řemesel dokládá velmi bohatý a ucelený soubor vystavených předmětů. Unikátní místo zaujímá kolekce 33 pohřebních štítů z 1. poloviny 19. století a jedinečná lněná příze z přelomu 18. a 19. století – 296 m ručně předeného vlákna váží pouze jediný gram. Z lidové kultury připomeňme bohatou kolekci lidového nábytku a zejména krkonošské betlémy. Nejčelnější místo patří jedinečnému mechanickému ozvučenému betlému z let 1883–1913 Jáchyma Metelky. 142 pohyblivých figurek tu vytváří 350 různých, velmi přirozených pohybů a vše přes jediný stroj pohání jediné závaží. Zbylá tři závaží slouží pouze zvukovým efektům.

Jilemnice
Expozice "Bílou stopou"

Expozice zachycuje vývoj lyžování od zavedení lyží do českých zemí až do roku 1938. Pozornost je věnována také německému lyžování v Čechách. Vše je zarámováno do evropského kontextu tak, aby dobře vynikla pozice našich lyžařů (českých i německých) v mezinárodních souvislostech. Cena expozice spočívá především v tom, že je pestrou mozaikou z dějin lyžování. Velmi cenné jsou samozřejmě nejstarší lyže, jedinečné kolorované snímky z konce 19. století a medaile, jež svou krásou připomínají šperky. Působivé jsou např. figuríny v dobovém lyžařském oblečení. V expozici se promítá sedmiminutový němý film z roku 1926, který skvěle zachycuje velké lyžařské závody v Jilemnici. Expozice je umístěna v historicky cenných sálech starého panského pivovaru, jimž současnou podobu na sklonku 19. století vtisknul Jan hrabě Harrach, šlechtic, který do Jilemnice přivezl první lyže.

Jilemnice
Kavánova galerie

Založena byla roku 1956 u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Kavána (1866– 1941). Malíř se narodil ve Víchovské Lhotě u Jilemnice a rodný kraj zůstal trvale zapsán v jeho duši i díle. V letech 1889-95 studoval na pražské malířské akademii u Julia Mařáka. Pod jeho vedením rychle vyrostl v prvořadého krajináře a většina děl z té doby patří dnes ke zlatému fondu české krajinomalby. Slavný Podmrak malovaný ve Víchovské Lhotě roku 1894 byl o šest let později na Světové výstavě v Paříži oceněn zlatou medailí. Kavánova galerie vlastní přibližně 90 děl tohoto předního českého krajináře.
www.krnap.cz/km-jilemnice;  Jilemnice - další informace;  ArtBohemia;

Malá Úpa
Muzeum
Obec Malá Úpa, ležící ve východních Krkonoších přímo na hranici se sousedním Polskem, patří nejen k nejmenším krkonošským obcím, ale má i nejmenší muzeum v této oblasti. Najdete ho v místním informačním středisku, které je nepřehlédnutelné, neboť je u hlavní silnice v horní části obce nazvané Pomezní boudy. Muzeum je to malé, ale nadmíru zajímavé. Kromě obrázků, fotografi í a textů vázajících se přímo k dějinám obce, je zde i celá řada předmětů pro Krkonoše v minulosti typických – například pravé saně rohačky, naložené fůrou dřeva, nebo krosna, na které horalé nosili velkou konev mléka, nebo hromadu sena. Návštěvníky však obvykle nejvíce zaujme troska leteckého motoru, připevněná v jednom koutě ke zdi. Z textu u tohoto exponátu se potom dovídáme podrobnosti o jednom velkém leteckém neštěstí, které se odtud nedaleko stalo na sklonku druhé světové války.
Malá Úpa - další informace;

Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Muzeum najdete uprostřed krásné přírody s působivým výhledem na západní Krkonoše a v sousedství kostela sv. Václava z konce 18. století. Vznikl v roce 1958 v prostorách bývalé farní budovy zásluhou několika paseckých nadšenců a díky ochotným dárcům vzácných rodinných památek původně jako literární památník věnovaný památce písmáka, houslaře a učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, jehož osobností se inspiroval Karel Václav Rais ve svém románu Zapadlí vlastenci. Při návštěvě tohoto muzea se podíváte do minulosti a spatříte na vlastní oči například, jak vypadal pravý krkonošský tkalcovský stav a řada dalších předmětů denní potřeby tehdejších časů. V roce 1979 byla doplněna stálou výstavou krkonošské houslařské školy, která představuje Věnceslava Metelku jako zakladatele a Paseky jako kolébku houslařství. Unikátní sbírka hudebních nástrojů zahrnuje práce prvních paseckých houslařů a jejich žáků až po současné houslaře ze slavných rodů Pilařů a Špidlenů.
Paseky nad Jizerou - Toulavá kamera Čt;  Památník zapadlých vlastenců;  V Pasekách nad Jizerou můžete nahlédnout do muzea přibližujícího drsný život horalů


Poniklá
Muzeum krkonošských řemesel
Muzeum se nachází v horní části obce při silnici vedoucí směrem na Jestřebí v Krkonoších, případně dál i na Rezek. Soukromé muzeum manželů Pičmanových uvítalo své první návštěvníky 12. prosince 1999 a k jeho rozšíření do dnešní podoby došlo v roce 2004, kdy obec Poniklá slavila 650. výročí své existence. Vystavené předměty pocházejí převážně z této obce a jejího okolí. V muzeu jsou k vidění tradiční řemesla, ale můžete zde potkat i Krakonoše nebo dámy z Jilmu. Ochutnat koláče, sejkory (místní název pro bramboráky), pečínku a pivo. V muzeu si také můžete zakoupit turistickou známku a řadu upomínkových předmětů z Krkonoš. Muzeum je otevřeno celoročně.
http://www.krkonose-muzeum.cz/;  Poniklá - další informace;  reportáž Toulavé kamery Čt;

Rokytnice nad Jizerou
Muzeum a galerie "Starý kravín"
Nachází se v části této horské obce nazvané Františkov a nabízí stálé expozice popisující dřívější nelehký život v Krkonoších. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve obstarávali obživu, či sbírka hasičské techniky. Muzeum dále nabízí i sezónní výstavy místních umělců různých oborů. Majitelé muzea Vám otevřou vždy na zazvonění. Návštěvu je rovněž možno domluvit předem na telefonním čísle +420 732 732 078 případně i E-mail: promag@seznam.cz
Rokytnice nad Jizerou - další informace;  viz také;

Trutnov
Muzeum Podkrkonoší
Muzeum sídlí ve Školní ulici nedaleko Krakonošova náměstí. Současná budova muzea stojí na místě někdejšího trutnovského hradu. V roce 1991 byla otevřena expozice, nazvaná „Bitva u Trutnova 27.6.1866“, připomínající jednu z výrazných historických událostí Trutnovska z doby prusko-rakouské války. Expozice se pyšní mnoha unikátními exponáty zbraní, výstroje, mnoha obrazy a jinými historickými dokumenty, které se vztahují k této válce. Další stálá expozice se nazývá Poklady minulosti. Ve třech sálech mají návštěvníci možnost zhlédnout artefakty z mnoha oborů lidské činnosti. V prvním sále jsou vystaveny předměty, obklopující člověka v každodenním životě. Soubory vah, žehliček, mlýnků a loučníků doplňují archaické velocipédy a cechovní truhlice. Druhý sál nás zavádí do světa umění a umělecko-řemeslných výtvorů. Ukázky fajánsí, hodin, cínařských a sklářských produktů a starých zbraní. Poslední, třetí sál, je věnován lidové tvorbě s charakteristickým malovaným nábytkem, reprezentativním selským a měšťanským oděvem, vybavením domácností i s pozoruhodně důmyslným zemědělským a lnářským náčiním a nářadím, tak typickým pro Podkrkonoší.
www.muzeumtrutnov.cz;  Trutnov - Wikipedie;

Vrchlabí
Krkonošské muzeum / Klášter
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí bylo založeno r. 1883 jako Riesengebirgsmuseum rakouským Krkonošským spolkem, aby „probádalo“ přírodu, dějiny i člověka Krkonoš a shromažďovalo sbírky toto dokládající. Od r. 1966 je zřizováno Správou KRNAP, sídlí v budově bývalého augustiniánského kláštera a pečuje o více než 32000 sbírkových předmětů z různých oborů společenských a přírodních věd. Jejich prostřednictvím představuje Krkonoše veřejnosti ve stálých expozicích, na výstavách a v rámci doprovodných programů a akcí.
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí – klášter

Vrchlabí
Stálá expozice "Kámen a život"

Seriál 14 místností má logickou posloupnost – od vysvětlení hlavních dějů v horské přírodě přes poučení o geologickém vývoji a složení Krkonoš, o vlivu horského klimatu, sněhu a lavin na živou přírodu, až k sérii význačných ukázek krkonošských ekosystémů (bučina a smrčina, horská louka, porosty kosodřeviny, hřebenová arkto – alpínská tundra, ledovcový kar, prameniště a rašeliniště). Ukázky živé přírody – model horského potoka s tekoucí vodou, který je oživen rostlinami, rybami a ptáky, terária, představující nejznámější zástupce krkonošských obojživelníků a plazů, mají za úkol umožnit návštěvníkům za přispění výkladu průvodce „odpočinutí“ od moderní audiovizuální techniky, která je v ostatních předešlých místnostech. Základní prohlídka 100 minut, krátký program 60 minut, zkrácený dětský program 30 minut. V expozici je kromě české jazykové verze dostupná i verze německá, anglická, holandská a polská.

Vrchlabí
Stálá expozice "Člověk a hory"

Stálá výstava o historii osídlování Krkonoš je v křížové chodbě augustiniánského kláštera. Výstava sleduje nejzávažnější složky působení člověka na horskou přírodu od počátku doby historické až do konce 19. století a v části zachycující život „lidu krkonošského“ až do let třicátých a čtyřicátých 20. století. Představuje postupné pronikání člověka za bohatstvím hor, podmiňující rozvoj hutnictví, sklářství, budního a lesního hospodářství, vědeckého poznání a turistiky. Vedle hlavních témat věnuje výstava pozornost i legendárnímu duchu a pánu hor krkonošských Krakonošovi, když sleduje vývoj jeho podoby.
Správa KRNAP - stálé expozice

Vrchlabí
Krkonošské muzeum Čtyři domky
Soubor čtyř štítových domů patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a je vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domů s podloubím tu původně stálo pět. Při opravě domu č.222 byla objevena deska z borového dřeva s letopočtem 1623. Tři domy byly rekonstruovány v letech 1976–1980, replika čtvrtého domu s hrázděným štítem vznikla v letech 2009–2010. Stálé expozice jsou zde zaměřeny na dějiny města Vrchlabí, dále potom na tradiční krkonošská řemesla a nejnovější část expozice je věnována truhlářské a textilní výrobě. I zde je prostor pro pravidelné krátkodobé výstavy zaměřené na nejrůznější témata ze zdejšího prostředí.
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí – Čtyři historické domky;  Vrchlabí - další informace;
Při návštěvě Vrchlabí byste neměli vynechat prohlídku zámeckého parku;

Vrchlabí
Mohornova sbírka ve vrchlabském muzeu

Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí získalo podstatnou část ze soukromého „minimuzea“ manželů Mohornových z Horní Malé Úpy, respektive ze Žacléřských Bud. Takový „úlovek“ se nepoštěstí každý rok, takže srdce vrchlabských muzejníků upřímně zaplesalo. Více než pět desítek předmětů značné umělecké a historické hodnoty obohatí národopisný a historický depozitář vrchlabského muzea (Libor Dušek, časopis Krkonoše - Jizerské hory, 5/2012); 

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum
Nachází se v centru obce na hlavní ulici. Jeho expozice jsou bohaté a různorodé. Dozvíte se zde o historii města a okolního kraje, o životě dřívějších generací, jejich kultuře, zemědělství a řemeslech, ale také o lyžařství a místní hudební a divadelní tradici, na kterou jsou místní obzvláště hrdí. Najdete zde také největší sbírku fi gurek Krakonoše v České republice. Jednou z hlavních atrakcí, která přiláká i ty, kteří muzea navštíví málokdy, je mechanický betlém.
Vlastivědné muzeum Vysoké nad jizerou;  Vysoké nad Jizerou - další informace;  viz také;

Žacléř
Městské muzeum
Zdejší muzeum se nachází v centru obce – na Rýchorském náměstí – v budově bývalého Okresního soudu postavené v letech 1912-1914, a to ne zase tak dlouho, neboť otevřeno pro veřejnost bylo 7.5.1999. V Žacléři však muzeum dříve bylo. Z iniciativy zdejšího Německého krkonošského spolku bylo vybudováno již ve třicátých letech 20. století vlastivědné muzeum (Heimatmuseum). Kromě národopisné sbírky a dějin obce se soustředilo hlavně na historii dobývání černého uhlí v tomto regionu. První zmínka o tom, že se v okolí Žacléře začalo těžit kvalitní černé uhlí pochází z roku 1570. A potom se zde uhlí těžilo přes 400 let (do r.1992). Takže část muzejní expozice je pochopitelně věnována tomuto těžkému způsobu obživy místních obyvatel. Najdeme zde i řadu zajímavých předmětů, které nám přibližují život zdejších obyvatel před 100-150 lety.
Žacléř - další informace;

Podkrkonoší:

Nová Paka
Auto-moto muzeum
www.automotomuseum.eu 

Nová Paka
Městské muzeum / Klenotnice
www.muzeum.cz/cz/klenotnice 

Nová Paka
Muzeum spiritismu
Spiritistické hnutí v Nové Pace; viz také Spiritismus v Krkonoších a Podkrkonoší 

Nová Paka
Městské muzeum / Suchardův dům
www.muzeum.cz/cz/sucharduv-dum;  Nová Paka - geografické údaje;

(Zdroj: www.hory-krkonose.cz, Speciál 2012)
 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma