Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Ochrana přírody > Ohrožená květena Krkonoš

Ohrožená květena Krkonoš

 Bohatství Krkonoš a jejich poloha uprostřed Evropy předurčovaly, že člověk stále intenzivněji využíval horskou přírodu a měnil její tvář. Velké změny ve složení horských lesů se projevily v ochuzení jejich flóry, neboť pestrou květenu horských listnatých lesů vystřídalo druhově chudé bylinné patro kyselomilných travin, kapraďorostů a mechorostů.

 Složení krkonošské flóry ovlivnila i redukce kleče v subalpínském stupni, sběr horských rostlin s léčivými účinky, intenzivní pastva dobytka a především prudký rozvoj turistického ruchu se všemi přímými i nepřímými dopady na vegetaci. Poslední desetiletí byly Krkonoše navíc pod silným vlivem průmyslových imisí, což se projevilo nejen v odumírání lesů, ale i v nežádoucích změnách většiny nelesních ekosystémů.  
(RNDr.Jan Štursa, Květy Krkonoš, Správa KRNAP, 1999)

Přehled ohrožených rostlin v Krkonoších:

Hvozdík pyšný alpínský
- je jednou z nejkrásnějších horských rostlin s příjemně vonnými květy. V krkonošských seznamech je pro dvě strany pohoří hodnocen rozdílně: na české je v červeném seznamu zařazen do kategorie silně ohrožených druhů (C2), zatímco v Polsku figuruje v seznamu černém jakožto rostlina vyhynulá (A1).

Zimozel severní - musel být v Krkonoších zařazen mezi rostliny vyhynulé (A1), neboť na jeho posledních známých lokalitách (Malá Sněžná jáma, důl Bílého Labe) již nebyl po desítky let spatřen.

Jeřáb sudetský - krkonošský endemit - nejpamátnější krkonošská dřevina. Vzhledem k nízkému počtu - cca 150 keřů - existujících jedinců je hodnocen jako kriticky ohrožený (C1, na polské straně A1).

Zvonek český - podobně jako jeřáb sudetský je nejcennější rostlinou Krkonoš, taktéž endemický, ale relativně hojně rozšířený - je "jen" v kategorii silně ohrožených druhů květeny.

Kopyšník tmavý - kriticky ohrožená rostlina (C1) s jediným výskytištěm.

Rozchodnice růžová - kriticky ohrožená rostlina (C1) s několika málo výskytišti.

Ostružiník moruška - kriticky ohrožený druh (C1/C1). Je to glaciální relikt, objevený v Krkonoších hrabětem Sternbergem již roku 1815.

Kapradina laločnatá - méně ohrožená kategorie (C3).

Violka dvoukvětá
- méně ohrožená kategorie (C4a)

Starček potoční
- méně ohrožená kategorie (C4b)


Ohrožení a naděje

 Přírodovědci, lesníci i ochranáři se vzrůstajícímu ohrožení krkonošské flóry naštěstí snažili od počátku čelit. Následující výčet akcí představuje téměř sto let úsilí o záchranu Krkonoš.

 • 1904 - výnos c.k. místodržitelství v Praze o ochraně krkonošské flóry
 • 1904 - hrabě J. Harrach zřídil v Labském dole první přírodní rezervaci
 • 1919 - vydání první čsl. vyhlášky o ochraně krkonošské květeny
 • 1922 - zřízení přírodní rezervace v Malé Sněžné jámě na polské straně hor
 • 1923 - prof. Schustler předložil návrh na zřízení Krkonošsko-jizerského přírodního parku
 • 1930 - další okresní vyhlášky o ochraně krkonošské květeny a zřízení přírodní rezervace Kotelská rokle
 • 1949 - 1959 - vyhlášení 6 přírodních rezervací na polské straně Krkonoš
 • 1952 - vyhlášení 8 přírodních rezervací v českých Krkonoších, tzv. I. etapa vyhlášení KRNAP
 • 1959 - zřízení Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) na polské straně Krkonoš
 • 1963 - zřízení Krkonošského národního parku (KRNAP) na české straně Krkonoš
 • 1982 - start dlouhodobého monitoringu změn vybraných ekosystémů Krkonoš
 • 1983 - zahájení dlouhodobého projektu záchrany fytogenofondu Krkonoš, budování genofondové banky ohrožených rostlinných druhů
 • 1993 - vybraná krkonošská rašeliniště jsou uvedena na seznamu Ramsarské dohody o ochraně světově významných mokřadů
 • 1993 - ve spolupráci s holandskou nadací Face je zahájen dlouhodobý projekt obnovy krkonošských horských lesů
 • průběžně se realizují projekty k záchraně jednotlivých lokalit s významnými či ohroženými druhy krkonošské květeny.

Cesta k záchraně

 Ochrana či záchrana horské květeny již dávno nepředstavuje jen pokutování neukázněných návštěvníků, poškozujících vzácné rostliny. Zahrnuje i dokonalé čištění odpadních vod, likvidaci odpadků, správné hospodaření na loukách a v lesích, regulaci počtu návštěvníků, biotechnické asanace poškozených ploch, vědeckou péči o genofond a další činnosti. K záchraně vzácných rostlin významně přispívá Krkonošská Noemova archa, která zachraňuje vzácné horské rostliny.

   Krkonoše zůstaly i nadále v popředí zájmu vědeckých a ochranářských kruhů a konec dvacátého století zde probíhal ve znamení řešení mnoha národních i mezinárodních záchranných projektů:

- Česko - nizozemský projekt nadace Face; sleduje obnovu horských lesů Krkonoš; 

- Světová banka zde financovala projekt GEF na záchranu biodiverzity, nemalé prostředky sem směřuje Evropská unie z projektu Phare,

- speciální pozornost je věnována managementu krkonošské arkto - alpínské tundry,

- pracovníci českých vědeckých ústavů a univerzit v Krkonoších ročně realizují téměř stovku národních grantových projektů, disertačních a diplomových prací,

- osudům Krkonošského národního parku věnuje značnou pozornost jak Světová unie ochrany přírody, tak Federace evropských národních parků,

- Správa KRNAP zajišťuje dlouhodobý monitoring a management nejhodnotnějších ekosystémů, kde provádí aktivní ochranu populací kriticky ohrožených druhů rostlin, například orchidejí, hořečků, koniklece jarního, lomikámenu sněžného, řeřišnice Opizovy, vrby bylinné a vrby dvoubarvé,

- zřizuje se síť terénních genofondových ploch s cílem záchrany kriticky ohrožených rostlin a jejich společenstev,

- zajišťují se revitalizační projekty v nejcennějších partiích národního parku,

- odstraňují se invazivní druhy nepůvodní flóry.

 Zároveň se realizuje i rozsáhlý výchovně - vzdělávací program s cílem vysvětlit návštěvníkům i místním obyvatelům Krkonoš, v čem spočívá ohrožení zdejší přírody, jaké jsou cesty k řešení a jak každý z nás může přispět k záchraně přírodního bohatství Krkonoš, které je unikátní v kontextu celé Evropy.
(Zdroj: Květy Krkonoš, Správa KRNAP, 1999, text: RNDr. Jan Štursa)

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma