Reklama: Bezpečnostní schránka Co to je bezpečnostní schránka.
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Řebříček obecný sudetský - Suchopýr úzkolistý

Řebříček obecný sudetský - Suchopýr úzkolistý

 
Řebříček obecný sudetský - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v subalpínském až alpínském, vzácně v montánním stupni (Obří důl - Na dolech). Krátkostébelné trávníky a louky, svahy karů (zarostlé sutě, nivy), též kolem cest a bud. Statut ohrožení a ochrany: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený. Poznámka: v podhůří i nižších horských polohách se hojně vyskytuje nominátní poddruh řebříček obecný pravývýznamná léčivá rostlina, odlišující se většinou bílými květy. Na vlhkých loukách a v příkopech v submontánním stupni roste řebříček bertrám (C4a).

Řeřišnice hořká - výskyt v Krkonoších: lesní mokřiny a prameniště, břehy potůčků, příkopy. Poměrně hojná v submontánním až montánním stupni. Poznámka: v montánních až subalpínských polohách se velmi roztroušeně vyskytuje řeřišnice hořká Opizova s tuhými hustě krátce chlupatými lodyhami a tmavozelenými listy nahloučenými pod květenstvím. Klasickou lokalitu (odkud byla popsána) má právě v Krkonoších, v Modrém dole. Statut ohrožení a ochrany: řeřišnice hořká Opizova C1 - druh kriticky ohrožený.

Řeřišnice křivolaká - výskyt v Krkonoších: lesní prameniště, břehy potoků a okolí vlhkých cest, hlavně v bučinách a olšinách, dosti hojně v montánním stupni, méně v submontánním. Poznámka: také v bučinách a u cest roste zřídka (ale pospolitě)  vyšší (až 80 cm) a teplomilnější  řeřišnice nedůtklivá. Naopak nizoučká (5 - 10 cm)řeřišnice rýtolistá s více lodyhami a méně dělenými listy je vzácná rostlina (C1 - druh kriticky ohrožený) vlhkých skalních štěrbin subalpínského stupně - v ČR jen Krkonoše a Jeseníky.

Řeřišnice luční - výskyt v Krkonoších: louky často značně vlhké, od submontánního (zde velmi častá) až do subalpínského stupně (Úpská jáma). Poznámka: v Krkonoších roste pouze poddruh řeřišnice luční pravá.

Řeřišničník Hallerův - výskyt v Krkonoších: horské louky, kde je hojný (optimum kolem 800 m n.m.), světlé břehy potoků, nivy v karech, prameniště, při cestách. Submontánní ař subalpínský stupeň. Poznámka: v karech (Obří důl - Rudník, Malá Sněžná jáma) roste řeřišničník písečný s přízemní růžicí kopinatých peřenosečných listů. Tyto rostliny připomínají karpatsko-alpský poddruh řeřišničník písečný Borbásův.

Samorostlík klasnatý - výskyt v Krkonoších: především v podrostu květnatých a kyselých horských bučin na obou stranách pohoří, vzácně se vyskytuje i ve vysokobylinných alpínských nivách na svazích ledovcových karů. Poznámka: mírně jedovatá rostlina s obsahem saponinu akteinu. Dříve používána v lidovém léčitelství (hořký oddenek), v současné farmacii se používá při výrobě analgetik.

Sasanka hajní - výskyt v Krkonoších: v celých Krkonoších hojný druh listnatých a smíšených lesů a luk od submontánního po subalpínský stupeň. Poznámka: jedovatá rostlina, občas se používala v lidovém léčitelství.

Sasanka narcisokvětá - výskyt v Krkonoších: vysokobylinné nivy na lavinových svazích ledovcových karů a v okolí horní hranice lesa, roztroušeně až vzácně na obou stranách pohoří. Nejnižší výskyt na Rýchorách v Suchém dole (850 m n.m.). Poznámka: Za čerstva je jedovatá, dříve se používala v lidovém léčitelství. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený; patří k ubývajícím rostlinným druhům Krkonoš.

Sasanka pryskyřníkovitá - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním a montánním stupni po obou stranách pohoří, nejčastěji v přípotočních nivách, květnatých bučinách a javořinách, vzácně se vyskytuje i na svazích některých ledovcových karů (např. Dolní Rudník v Obřím dole).

Sedmikráska obecná - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, řidčeji i v subalpínském až alpínském, také na vrcholu Sněžky. Sídla a jejich okolí: trávníky, kolem cest, sešlapávaná místa - většinou s vyšším obsahem živin. Poznámka: léčivá rostlina; zahradní kultivary pěstovány jako okrasné trvalky. Často užíván lidový název chudobka.

Sedmikvítek evropský - výskyt v Krkonoších: běžný druh horských smrčin (zvláště podmáčených) a rašelinišť. V submontánním stupni již jen zřídka. Poznámka:rostliny z osluněných stanovišť mívají hnědavý až purpurový nádech. Množí se převážně vegetativně, a to hlízkami na výběžcích.

Silenka dvoudomá - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až subalpinském stupni, roztroušeně i v alpinském stupni na obou stranách pohoří. Horské louky, nitrofilní porosty u horských chat, paseky, prameniště.Poznámka: na podhorských loukách Krkonoš se vzácně až roztroušeně vyskytuje bíle kvetoucí silenka (knotovka) širolistá bílá.

Silenka nadmutá - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni na obou stranách hor, druhotně proniká až do alpinského stupně, zejména na antropogenních stanovištích; výškové maximum na vrcholu Sněžky (1600 m n.m.). Poznámka: v Úpské jámě a na Kozích hřbetech byla nalezena i silenka skalní, která roste roztroušeně v alpských a hercynských pohořích (Schwarzwald, Vogézy). Nově se však nepodařilo výskyt v Krkonoších potvrdit.

Sítina kostrbatá - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním až montánním stupni, vlhké louky, okraje rašelinišť, vlhké cesty a lesní průseky. Poznámka: v mokřadech submontánního stupně hojně roste sítina článkovaná; společně s ní se hojně vyskytuje drobná, jednoletá sítina žabí. Jí podobná sítina cibulkatá roste vzácně v montánním až subalpínském stupni. Statut ohrožení a ochrany - sítina cibulkatá: C3 - druh ohrožený.

Sítina rozkladitá - výskyt v Krkonoších: hojně až pospolitě v submontánním až montánním, roztroušeně i v subalpínském stupni; mokré louky, prameniště, okolí vodotečí, lesní paseky, ojediněle i v ledovcových karech. Poznámka: na vlhčích horských loukách roste podobná sítina niťovitá, která je nižší. Na minerálně bohatších mokřadech v submontánním stupni se vyskytuje sítina klubkatá, s výrazně rýhovanými lodyhami; mokřady na bazickém podloží hostí sivě zelenou sítinu sivouStatut ohrožení a ochrany: sítina klubkatá - česká strana hor C3 - druh ohrožený / polská strana hor C4b - druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný; sítina sivá - česká strana hor C3 - druh ohrožený / polská strana hor C4b - druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný.  

Sítina trojklanná - výskyt v Krkonoších: vzácně ve vrcholových partiích Sněžky a Obřího hřebenu, Svorová  a Studniční hora, nad Sněžnými jámami. Poznámka: druh se dobře pozná v pozdním létě podle výrazně rezavě hnědé barvy hustých trsů, které dominují v kamenité lišejníkové tundře. Statut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený; ohrožení v důsledku sešlapávání vegetace při chůzi mimo turistické cesty.

Sklenobýl bezlistý - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v submontánním až montánním stupni, na dříve známých lokalitách ve vlhkých lesích po obou stranách pohoří nepotvrzen, nově objeven roku 2007 v Zeleném dole u Pece pod Sněžkou. Poznámka: sklenobýl nemá  funkční chlorofyl, je proto závislý na výživě prostřednictvím endotrofní mykorhizy (symbióza vláken podhoubí hub a kořenů bylin, keřů či stromů); houbová složka mykorhizy je však citlivá na čistotu prostředí, proto došlo k zániku většiny známých lokalit. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený / polská strana hor C2 - druh silně ohrožený.

Skřípina lesní - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, po obou stranách hor, v různých mokřadech, na březích tůní a v příkopech, v olšinách.Poznámka: velmi vzácně se na slatinných loukách na Bíneru vyskytuje skřípinka smáčknutá; je však kriticky ohrožena nevhodným zásahem do vodního režimu tamních luk. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Sleziník červený
 - výskyt v Krkonoších: dosti hojně v submontánním stupni, roztroušeně v montánním (vzácně i v subalpínském stupni, v ledovcových karech), na skalách, sutích a ve štěrbinách zdí a kamenných snosů.

Sleziník zelený
 - výskyt v Krkonoších: stinná a vlhká skalnatá místa na bazickém (zásaditém, alkalickém) podloží, poměrně vzácně; občas i ve spárách betonem či maltou zpevněných zdí. Poznámka: na suchých a výslunných skalách v údolí Jizery roste v Krkonoších velmi vzácný a ohrožený  sleziník severní

Smilka tuhá - výskyt v Krkonoších: v submontánním až alpínském stupni, častý až velmi hojný druh na loukách, pastvinách, zrašeliněných plochách, zejména však v travnaté tundře na náhorních plošinách západních a východních Krkonoš. Poznámka: na rozdíl od nižších poloh jsou na hřebenech Krkonoš v mozaice s klečovými porosty vyvinuty severské typy smilkových luk, dokládající biogeografickou příbuznost krkonošské a severské tundry.

Smrk ztepilý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním, obecně v montánním stupni, kde tvoří horní hranici lesa v polohách mezi 1200 až 1350 m n.m. V podobě zakrslých soliterních skupin roste i vysoko nad horní hranicí lesa. Poznámka: před dozráním šišek jsou některé stromy se šiškami zelenými, jiné s načervenalými (formy chlorocarpa a erythrocarpa).

Srha laločnatá - výskyt v Krkonoších: hojně na loukách v submontánním až montánním stupni, na ruderalizovaných a dusíkem obohacených místech vystupuje až do hřebenových subalpínských poloh. Poznámka: v Krkonoších roste i poddruh srha laločnatá slovenskáStatut ohrožení a ochrany - srha laločnatá: C4b - druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný.

Starček hercynský - výskyt v Krkonoších: hojně v montánním až subalpínském stupni, subalpínské nivy, porosty kleče, okraje cest, kde často tvoří husté porosty.Poznámka: v lesích a na pasekách v nižších polohách Krkonoš roste blízce příbuzný starček Fuchsův, který rozkvétá asi o měsíc později než starček hercynský a má lysé lodyhy.

Starček (pastarček) potoční - výskyt v Krkonoších: submontánní až subalpínský stupeň, roztroušeně na mokřadních loukách, kolem potoků, ve vysokobylinných subalpínských nivách. Poznámka: na sušších loukách a pastvinách v podhůří Krkonoš se roztroušeně vyskytuje starček přímětníkStatut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4b - druh vyžadující pozornost, nedostatečně prostudovaný / polská strana hor C3 - druh ohrožený.

Stračka vyvýšená - výskyt v Krkonoších: vzácně ve vysokobylinných alpínských nivách ledovcových karů na obou stranách hor, výjimečně sestupuje i do nižších horských poloh, např. na Rýchorách. Poznámka: stračky jsou jedovaté rostliny (zvláště semena!). Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený; polská strana hor C1 - druh kriticky ohrožený.

Strdivka nicí - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním až montánním stupni, zejména v bučinách a javořinách, vzácně vystupuje i nad horní hranici lesa do krátkostébelných trávníků na lavinových svazích ledovcových karů (např. Kotelní jámy, Malá Sněžná jáma, Čertova zahrádka). Poznámka: vzácně se v lesích při úpatí Krkonoš vyskytuje i strdivka jednokvětáStatut ohrožení a ochrany: strdivka nicí C3 - druh ohrožený; strdivka malokvětá C3 - druh ohrožený.

Střemcha obecná skalní - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v subalpínském stupni ve všech karech jako součást křovitých porostů na skalách a v lemech vysokobylinných niv, také na sutích (asi nejhojněji kar Malého Rybníka). Doba květu: V - VII. Poznámka: v pobřežních křovinách a v pláštích lužních lesů v podhůří rostestřemcha obecná pravá, statný keř nebo strom s měkkými málo chlupatými listy a plodenstvími většinou převislými. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený, polská strana hor C2 - druh silně ohrožený.

Suchopýr pochvatý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, hojně až pospolitě v montánním až subalpínském stupni, zejména na vrchovištích, zrašeliněných loukách a v podmáčených horských smrčinách. Poznámka: vláknitě se třepící odumřelé listové pochvy významně přispívají k tvorbě rašeliny.

Suchopýr úzkolistý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, hojně až pospolitě v montánním až subalpínském stupni; zejména na subalpínských vrchovištích obou náhorních plošin. Poznámka: na slatiništích v submontánním stupni Krkonoš roste podobný, ale vzácný suchopýr širolistý. Chmýřité plodenství suchopýrů bývá nesprávně pojmenováváno jako "Krakonošovy vousy", což je ale lidové jméno pro epifytické lišejníky rodu provazovka (Usnea), rostoucí dříve hojně v horských smrčinách.Statut ohrožení a ochrany - suchopýr širolistý: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený / polská strana hor C1 - druh kriticky ohrožený; ohrožen změnou vodního režimu slatinišť. 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma