Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Pryskyřník plazivý - Rybíz skalní

Pryskyřník plazivý - Rybíz skalní


Pryskyřník plazivý - výskyt v Krkonoších: submontánní až montánní stupeň, zavlečený i do subalpínského až alpínského stupně; hojně na obou stranách hor, na vlhkých lučních i lesních stanovištích, součást ruderální flórykolem horských bud i v nejvyšších polohách Krkonoš. Poznámka: na mokrých loukách a v loužích lesních cest v submontánním stupni se roztroušeně až vzácně vyskytuje pryskyřník plamének.

Pryskyřník prudký - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až subalpínském stupni; podhorské a horské louky, prameniště, alpínské nivy v karech; pravidelný zástupce květeny ruderálních míst i v nejvyšších polohách obou stran pohoří. Poznámka: v listnatých lesích a na loukách roste podobný drobnější pryskyřník zlatožlutý. Na suchých loukách v podhůří se vzácně vyskytuje pryskyřník hlíznatýStatut ohrožení a ochrany: pryskyřník hlíznatý C3 - druh ohrožený.

Pryšec chvojka - výskyt v Krkonoších: meze, okraje cest, skalnaté stráně - vždy slunná stanoviště. V podhůří hojný, výškové maximum Černá hora 1250 m n.m. Poznámka: Poměrně často lze nalézt rostliny napadené rzí prášilkou hrachovou (Uromyces pisi) - rostliny pak jsou úzké žluté a nekvetoucí, s krátkými nahloučenými listy. Na okrajích polí, navážkách, v zahradách a u cest občas roste jednoletý "plevel" pryšec kolovratec.

Pryšec sladký - výskyt v Krkonoších: hlavně bučiny a jejich okraje, zarostlé svahy, s oblibou na vápenci. Převážně ve východní části území; také na polském úpatí hor.

Přeslička bahenní
 - výskyt v Krkonoších
: v submontánním až montánním (subalpínském) stupni; podmáčené a zrašelinělé louky, roztroušeně až vzácně na obou stranách pohoří, pozoruhodné jsou nálezy ve vysokých polohách ledovcových karů. Poznámka: obsahuje jedovatý alkaloid palustrin (i v suchém stavu), proto je pastva na mokřadech s výskytem přesličky bahenní nevhodná.

Přeslička lesní
 - výskyt v Krkonoších
: submontánní až subalpínský stupeň, ve vlhkých lesích, na prameništích a podmáčených loukách, dosti hojně.

Přeslička poříční
 - výskyt v Krkonoších
: od submontánního do subalpínského stupně, vzácně až roztroušeně, převážně na bažinatých místech, ve vodních příkopech, na horských prameništích; výjimečně vystupuje i do subalpínských poloh na svazích ledovcových karů (např. Úpská jáma, Maly Staw). Poznámka: velmi vzácně se v Krkonoších vyskytuje i přeslička zimní (C1 - druh kriticky ohrožený).

Přeslička rolní
 - výskyt v Krkonoších
: submontánní až subalpínský stupeň, pole, úhory, okraje cest, šíří se podél turistických cest až do nejvyšších poloh Krkonoš. Poznámka: léčivá rostlina, sušené natě letních lodych se užívají k přípravě čajů a koupelí; ze všech druhů přesliček se využívá pouze tato. 

Psineček skalní (agrostis rupestris) - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v subalpínském až alpínském stupni, po obou stranách Krkonoš; především ve vegetaci lišejníkové tundry na nejvyšších hřbetech a vrcholech; přechodně se šíří i na místa s narušenou vegetací, zejména podél hřebenových komunikací. Popis: vytrvalá hustě trsnatá, 5 - 20 cm vysoká horská tráva; klásky 2-3 mm dlouhé. Podobný je psineček alpský, který se však v Krkonoších nevyskytuje. Doba květu: VII - VIII. Poznámka: v nižších polohách Krkonoš patří k běžným lučním a mokřadním druhům psineček obecný, psineček výběžkatý a psineček psí. Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený.

Pstroček dvoulistý - výskyt v Krkonoších: hojně až pospolitě v submontánním až subalpínském stupni; listnaté i jehličnaté lesy, roztroušeně i v květnatých horských loukách a krátkostébelných alpínských trávnících nad horní hranicí lesa, včetně rozvolněných klečových porostů.

Pšeníčko rozkladité - výskyt v Krkonoších: roztroušeně až hojně v submontánním až montánním stupni, především v nivách potoků a řek, v květnatých bučinách a suťových javořinách; vzácně i v subalpínském stupni, v subalpínských křovinách a alpínských nivách ledovcových karů po obou stranách hor. Poznámka: vyskytuje se na půdách bohatých živinami a indikuje floristicky bohatá lesní (i nelesní) stanoviště.

Ptačinec hajní - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, dosti hojně v subalpínském stupni po obou stranách Krkonoš; v listnatých i jehličnatých lesích, na lesních prameništích, v kapradinových nivách v karech, často v okolí horských bud. Poznámka: druh je často zaměňován s podobným křehkýšem vodním. Jeho výskyt v Krkonoších je však sporný.

Ptačinec trávolistý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním, zřídka v montánním stupni, louky, křoviny, okraje polí; po obou stranách hor (druhotně zavlečen i na Sněžku, do výšky 1550 m n.m.). Poznámka: v podhůří Krkonoš se vyskytuje i velmi podobný ptačinec bahenní. Častým druhem na mokřadech submontánního až subalpínského stupně Krkonoš je ptačinec mokřadní. Běžným plevelem v celých Krkonoších je pak ptačinec prostřední (žabinec).

Puchýřník křehký
 - výskyt v Krkonoších:
 roztroušeně až hojně od submontánního po subalpínský stupeň, v lesích, ve štěrbinách skal, v kamenitých sutích, ve starých zdech.

Pupava bezlodyžná - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, vzácně i v montánním stupni, na výslunných, suchých loukách, pastvinách a lesních okrajích. Poznámka: při úpatí Krkonoš se velmi vzácně (Bíner u Horního Lánova a Víchová) vyskytuje i pupava obecná, která má lodyhu s 1-8 drobnějšími úbory. Pupavě bezlodyžné se přízemním vzrůstem a tvarem listů velmi podobá v Krkonoších vzácný pcháč bezlodyžný, s růžovými květy. V Horních Albeřicích rostou oba druhy společně. Statut ohrožení a ochrany - pupava obecná: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený / polská strana hor C3 - druh ohrožený; pcháč bezlodyžný C3 - druh ohrožený.

Pýr plazivý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, druhotně vystupuje i do subalpínských až alpínských poloh. Poznámka: v nižších polohách Krkonoš se vyskytuje podobný pýr prostřední. V lesích a na pasekách roste vysoký, trsnatý pýrovník psí, jehož klásky jsou dlouze osinaté.

Rákos obecný - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, zřídka v montánním stupni, po obou stranách hor, výjimečně se vyskytují jednotlivé populace i na svazích ledovcových karů v subalpínském stupni (např. Úpská jáma). Poznámka: rákos je silně expanzivní a rychle se dokáže rozšířit na vlhké, neobhospodařované louky, kde výrazně potlačí druhovou pestrost. Na druhé straně však rákosiny představují významná hnízdiště ptactva.

Rdesno blešník - výskyt v Krkonoších: převážně v submontánním stupni na polích (brambořiště) a v mokrých příkopech, výše (vzácně až v subalpínském stupni) hlavně na navážkách na stavbách budov a komunikací.Poznámka: jde o velmi variabilní druh, u nás ve dvou poddruzích. Podobné druhy: rdesno červivecrdesno peprník.

Rdesno hadí kořen - výskyt v Krkonoších: v celém pohoří na vhodných stanovištích (vlhké louky, břehy potoků, též mezi klečí) hojně, v nejvyšších polohách roztroušeně. Poznámka: je užíváno v lidovém léčitelství, hlavně pro obsah tříslovin. Často užíván název hadí kořen větší, lidově kartáček.

Rosnatka okrouhlolistá - výskyt v Krkonoších: roztroušeně (ale místně pospolitě) na vrchovištích a přechodových rašeliništích v montánním až subalpínském stupni. Poznámka: v minulosti sbírána bylinkáři jako významná droga a surovina pro pálenku rosolku. V jedné z Labských jam roste spolu s ní vzácná rosnatka anglická (Drosera anglica) a jejich kříženec rosnatka obvejčitá. V roce 2007 byla v Krkonoších nalezena (2 mikrolokality) další z nemnoha našich masožravých rostlin - tučnice obecná pravá. Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený (Drosera anglica, česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený, slovenská strana hor nenalezena).

Rozchodnice růžová - výskyt v Krkonoších: v karech na teráskách a ve štěrbinách skal v Kotelních jámách, Čertově zahrádce a snad nad Malým rybníkem, bohaté trsy v čedičové suti v Malé Sněžné jámě. Kamenné zídky na Friesových Boudách a dříve též v Modrém dole. Poznámka: v minulých stoletích intenzivně sbírána bylinkáři (kdysi zřejmě mnohem hojnější) pro oddenek s léčivými látkami, účinkem podobným žen-šenu. Druhový název odvozen od vůně oddenku, připomínající růže; červenorůžové jsou rašící rozchodnice a dužnatá rostlina také zrůžoví na podzim po přemrznutí. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Rozchodník horský - výskyt v Krkonoších: roztroušeně až dosti hojně v montánním až alpínském stupni na okrajích kamenných moří, v zpevněných sutích a štěrbinách skal v karech, zřídka též v submontánním až montánním stupni na kamenných zídkách a snosech. Převážně na kyselém podkladu. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený / polská strana hor C3 - druh ohrožený.

Rozchodník ostrý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním (montánním) stupni na skalkách a suchých mezích, zplanělý i na vrcholu Sněžky. Poznámka: často zaměňován s podobným rozchodníkem šestiřadým (tenkolistým), který roste na obdobných stanovištích. Na skalách a kamenných snosech roztroušeně, ale pospolitě roste netřesk (netřeskovec) výběžkatý (C3 - druh ohrožený) s kompaktními listovými růžicemi.

Rozchodník (Rozchodníkovec) velký - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v nižších polohách v opuštěných lomech a na skalních výchozech (říční údolí), v montánním stupni na kamenných snosech ("hrobkách"), vzácně v montánním až subalpínském stupni v karech (Obří a Labský důl, Kotelní jámy). Poznámka: nejčastější rozchodník z taxonomicky problematické skupiny, z níž v ČR rostou 3-4 druhy, roste v podhůří Krkonoš ještě rozchodník křovištní s hustě střechovitě olistěnou lodyhou.

Rozrazil douškolistý - výskyt v Krkonoších: obecně v submontánním, dosti hojně v montánním až subalpínském stupni, ojediněle vystupuje až do alpínského stupně, na obou stranách pohoří; pole, zahrady, horské louky, okraje cest.

Rozrazil chudobkovitý - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v počtu cca 170 listových růžic na několika mikrolokalitách, v krátkostébelných alpínských trávnících pod vrcholem Sněžky. Poznámka: v současné době jediná známá lokalita v ČR je předmětem přísné ochrany a stav populace je dlouhodobě sledován. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený; polská strana hor A1 - druh vyhynulý. V minulosti patřily sušené květy k turistickým suvenýrům návštěvníků Sněžky, dnes ohrožení spočívá zejména v sešlapávání rostlin při pohybu turistů mimo značené cesty.

Rozrazil potoční - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním, roztroušeně v subalpínském stupni, po obou stranách pohoří. Na mokřadních loukách, prameništích, v zaplavovaných příkopech a terénních depresích. Poznámka: v subalpínském stupni (prameniště pod Labskou boudou) mají rostliny atypicky drobnější vzrůst.

Rozrazil rezekvítek - výskyt v Krkonoších: hojný v submontánním až montánním stupni v celém pohoří, roztroušeně v subalpínském stupni, druhotně vystupuje i do nejvyšších poloh, zejména v okolí turistických cest a horských bud (i na vrcholu Sněžky). Poznámka: z dalších druhů početného rodu Veronica roste v Krkonoších na suchých loukách a pastvinách v submontánním stupni rozrazil lékařský, v podhorských listnatých lesích vzácně rozrazil horský (C3 - druh ohrožený).

Rožec obecný luční - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, zavlékán i do vyšších poloh (vrchol Sněžky); suché i vlhké louky, pastviny, okraje cest. 

Rožec rolní pravý - výskyt v Krkonoších: hojně na české i polské straně hor v submontánním, zřídka v montánním a subalpinském stupni, kam je většinou druhotně zavlečen. Meze, polní příkopy, louky, okraje cest, většinou na minerálně chudých, písčitých nebo hlinitých půdách.

Růže převislá - výskyt v Krkonoších: poměrně často (mimo dobu květu snadno přehlížena) v montánním až subalpínském stupni, méně v submontánním stupni. Na skalách v říčních údolích, lesních světlinách, též součást vysokobylinných niv ve všech karech. Poznámka: na mezích, okrajích remízků, na zanedbaných keřnatých stráních převážně submontánního stupně růstává "klasicky" trnitá růže šípková s lysými oválnými plody. 

Rybíz skalní - výskyt v Krkonoších: sutě a skalky v karech, mezi balvany kamenných moří, převážně na kyselých horninách. V subalpínském až alpínském (vzácně v montánním) stupni, také těsně pod vrcholem Sněžky. Poznámka: na strmých skalnatých svazích říčních údolí a v suťových lesích submontánního (montánního?) stupně roste srstka angrešt, trnitý keř s malými okrouhlými listy a kulatými zelenými bobulemi. Navzdory svému jménu roste roztroušeně na obdobných stanovištích spíše nižších poloh rybíz alpínský s bobulemi mdlé chuti. Statut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma