Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Pampeliška ze sekce ruderalia - Pryskyřník platanolistý

Pampeliška ze sekce ruderalia - Pryskyřník platanolistý

 
Pampeliška ze sekce ruderalia - výskyt v Krkonoších: hojně od submontánního po alpínský stupeň, především na stanovištích s dostatkem živin a s potlačenou konkurencí. Poznámka: v subalpínském až alpínském stupni východních Krkonoš (mapř. vrchol Sněžky) se vzácně vyskytuje pampeliška krkonošská (obrazová dokumentace není k dispozici), dříve uváděna též pod názvem pampeliška načernalá. Je považována za endemický druh Krkonoš.Statut ohrožení a ochrany - pampeliška krkonošská: C1 - druh kriticky ohrožený.

Papratka horská
 - výskyt v Krkonoších:
 hojně až pospolitě v montánním až subalpínském stupni, roztroušeně i v alpínském stupni. Horské smrčiny, kosodřevina, v ledovcových karech tvoří rozlehlé papratkové nivy. Poznámka: pod horní hranicí lesa a v nižších polohách Krkonoš roste velmi podobná papratka samičí.

Pažitka pobřežní horská (česnek sibiřský) - výskyt v Krkonoších: vzácně až roztroušeně v subalpínském stupni; mokré skalní terásky a svahová prameniště, především v ledovcových karech po obou stranách Krkonoš. Poznámka: pažitka je značně variabilním druhem, v mnoha kultivarech pěstovaným jako oblíbená naťová zelenina, občas zplaňující. V křovinách a na mezích při úpatí Krkonoš se roztroušeně vyskytují (někdy na zastíněných stanovištích jen ve sterilních populacích) podobné česneky: česnek viničný a česnek planý, které mají v květenství drobné pacibulky. Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený.

Penízek modravý - výskyt v Krkonoších: meze, suché stráně, pastviny. Převážně v submontánním až montánním stupni západních Krkonoš, na východě jen úbočí Rýchor. Zavlečen i do subalpínského stupně (turistická cesta na severozápadním svahu Kotle). Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený, polská strana hor C3 - druh ohrožený. Poznámka: běžnou rostlinou polí, rumišť a navážek do submontánního stupně je penízek rolní. Pouze na Bíneru u Horního Lánova roste penízek prorostlý, jinak dosti hojný v teplých územích republiky. 

Pérnatec horský
 - výskyt v Krkonoších:
 převážně v montánním až subalpínském stupni, roztroušeně po celém území Krkonoš, zejména v kapradinových nivách v ledovcových karech a v horských smrčinách. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený; polská strana hor C3 - druh ohrožený.

Pětiprstka žežulník pravá - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním až subalpínském stupni, v různých typech podhorských až vysokohorských trávníků po obou stranách pohoří. Poznámka: výskyt podobné pětiprstky hustokvěté nebyl v Krkonoších spolehlivě doložen. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C3 - druh ohrožený / polská strana hor C1 - druh kriticky ohrožený.

Pcháč bahenní - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, mokřady, rašeliniště, lesní paseky, horské olšiny; po obou stranách hor. Poznámka: na suchých úhorech, pasekách, rumištích, v příkopech a na polích je běžný pcháč oset (rolní), který se jako velmi expansivní plevel šíří podél cest a v okolí horských bud až do nejvyšších poloh Krkonoš.

Pcháč různolistý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, hojně v montánním až subalpínském stupni, především ve vysokobylinných nivách nad horní hranicí lesa a na vlhkých horských loukách po obou stranách pohoří. Poznámka: na vlhkých loukách na úpatí Krkonoš roztroušeně roste pcháč potoční, s hrubě zubatými listy, které jsou na rubu lysé, s vyniklou žilnatinou. Statut ohrožení a ochrany - pcháč potoční: C2 - druh silně ohrožený.

Pcháč zelinný - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, vlhké louky, nivy kolem horských vodotečí, olšiny. Poznámka:jednotlivé druhy pcháčů se mezi sebou snadno kříží, pcháč zelinný např. s pcháčem potočním, pcháčem bezlodyžným nebo pcháčem různolistým.

Pitulník horský - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním, řidčeji v subalpínském stupni (v karech), ve stinných lesích, kolem potoků, v křovinách na humózních, živinami bohatých půdách. Poznámka: dlouho považován za poddruh pitulníku žlutého, který se liší menším vzrůstem, chudším květenstvím a méně protáhlými a špičatými listeny.

Pižmovka mošusová - výskyt v Krkonoších: zřídka v submontánním až montánním stupni, v okolí horských vodotečí, v listnatých lesích, stinných roklích.Poznámka: opylení zprostředkovávají hlavně včely, mouchy a mravenci, které láká mírně hnilobný zápach květů. Ve sterilním stavu jsou listy snadno zaměnitelné s listy dymnivky bobovité, která však má podzemní hlízy, nikoli oddenek. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C3 - druh ohrožený, polská strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

Plavuň pučivá
 - výskyt v Krkonoších: submontánní, montánní až subalpínský stupeň; horské smrčiny, vzácněji kyselé horské bučiny, klečové porosty, hojně až roztroušeně po celém území. Poznámka: silně olejnaté výtrusy jsou snadno vznětlivé, v minulosti se často používaly k čištění komínů nebo k divadelním světelným efektům. Statut ohrožení a ochrany: druh ohrožený.

Plavuň vidlačka
, viz také - výskyt v Krkonoších: vřesoviště, suché horské louky, světlé jehličnaté lesy, submontánní stupeň dosti hojně, v montánním až subalpínském stupni roztroušeně až vzácně; v poslední době často osidluje suchá místa lyžařských sjezdových svahů, chudé minerální půdy při okrajích lesních cest. Poznámka: sušené rostliny se používají v lidovém lékařství; velmi hořlavé výtrusy se používaly ke světelným efektům v divadelnictví.Statut ohrožení a ochrany: druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

Plavuník alpínský
 - výskyt v Krkonoších: subalpínské a alpínské polohy, roztroušeně až vzácně na obou stranách pohoří. Poznámka: druhotně se vyskytuje i na lyžařských sjezdovkách, na obnažených minerálních půdách na hřebenech Krkonoš, např. hraniční pruh a na lemech turistických cest. Rostliny ze stinných stanovišť lze zaměnit s plavuníkem IsslerovýmStatut ohrožení a ochrany: ČR - druh ohrožený/Polsko - druh silně ohrožený.

Plavuník cypřiškovitý
 - výskyt v Krkonoších
: velmi vzácně v montánním stupni, k výjimečným pozoruhodným lokalitám v kontextu celé střední Evropy patří spodní část sjezdovky z Medvědína do Špindlerova Mlýna. Statut ohrožení a ochrany: ČR - druh kriticky ohrožený/Polsko - druh nezvěstný.

Plavuník Ollgaardův
 - výskyt v Krkonoších
: jediná známá lokalita je v dolní části lyžařské sjezdové trati z Medvědína do Špindlerova Mlýna. Poznámka: lokalita je předmětem dlouhodobého monitoringu, na základě kterého je prováděn aktivní ochranářský management této pozoruhodné lokality. Druh byl pro ČR poprvé objeven teprve v roce 1996. Statut ohrožení a ochrany: druh kriticky ohrožený.

Plicník tmavý - výskyt v Krkonoších: poměrně hojně v listnatých a smíšených hájích v submontánním až montánním stupni, též v subalpínském stupni v karech. Poznámka: plicník tmavý byl dříve uváděn jako poddruh plicníku lékařského. Léčivá rostlina. Trochu jako zvětšený plicník vypadá kostival lékařský, až přes metr vysoká drsně chlupatá bylina s modrofialovými květy a tlustým oddenkem užívaným v léčitelství i medicíně; roste na vlhkých místech v příkopech, okrajích polí, u vodních nádrží a na ruderalizovaných místech v obcích.

Podběl lékařský - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním, roztroušeně v subalpínském stupni (zejména v karech), druhotně zavlečen až do nejvyšších poloh Krkonoš; okraje komunikací, místa s obnaženým povrchem půdy. Poznámka: listy podbělu lze zaměnit s listy devětsilu bílého, jejichž čepel je však větší, tenká, na rubu s lysou žilnatinou a okrajové zuby jsou zakončené tenkou zelenou špičkou. Listy a květy podbělu se užívají jako léčivá droga.

Podbělice alpská - výskyt v Krkonoších: hojně v montánním až alpínském stupni, zejména v bylinném patře smrčin a klečových porostů, v subalpínských a alpínských krátkostébelných trávnících, roztroušeně i na vrchovištích.

Podbílek šupinatý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v submontánním, vzácně v montánním stupni na české i polské straně hor; olšiny a bučiny, vzácněji se vyskytuje i ve smrčinách. Poznámka: hostitelskými dřevinami jsou zejména olše, vrby a líska, parazituje i na kořenech buku, habru, jilmu, z jehličnanů pak na smrku. Podbílek obsahuje glykosid aukubin, který v malém množství může vyvolat laktaci, proto se rostliny podle pověr přidávaly do krmiv za účelem větší dojivosti krav.

Poháňka hřebenitá - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním stupni na obou stranách hor, roztroušeně v montánním stupni, na suchých i zrašelinělých loukách, pravidelně se vyskytuje na pastvinách.

Pochybek tupolistý - výskyt v Krkonoších: travnaté terásky, zarostlá suť na čedičovém podkladu - jedinou lokalitou je Čedičová rokle v Malé Sněžné jámě na polském území. Velmi vzácně, v posledních letech nenalezen. Statut ohrožení a ochrany: A1 - druh vyhynulý (Polsko).

Pomněnka hajní - výskyt v Krkonoších: dosti hojně na lesních a lučních prameništích, u vodotečí, převážně v montánním, též v subalpínském stupni v karech. Poznámka: vysokohorská pomněnka alpská se vyskytuje velmi vzácně v Malé Sněžné jámě na polské straně Krkonoš (C1 - druh kriticky ohrožený). Vytrvalé trsnaté pomněnky rostoucí v krkonošských karech většinou patří druhu pomněnka lesní. Pozoruhodný je výskyt pomněnkám podobného lopuštíku skloněného (C1 - druh kriticky ohrožený) na zříceninách hradů Štěpanice a Nístějka.

Prasetník (náholník) jednoúborný - výskyt v Krkonoších: vzácně v montánním až subalpínském stupni, především na květnatých horských loukách, ve vysokostébelných alpínských trávnících a v mezernatých porostech kleče. Poznámka: na loukách, pastvinách a úhorech v podhůří Krkonoš roste roztroušeněprasetník kořenatýStatut ohrožení a ochrany: česká strana hor C3 - druh ohrožený / polská strana hor C1 - druh kriticky ohrožený.

Prha arnika (chlumní) - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v montánním až subalpínském, ojediněle i v submontánním stupni; travnaté okraje rašelinišť, vřesoviště, květnaté horské louky a krátkostébelné alpínské trávníky. Poznámka: arnika je odedávna používána v lidovém léčitelství, její úbory, listy i oddenek jsou využívány k lékařským a kosmetickým účelům. Na mnoha místech byla prha nešetrným sběrem téměř vyhubena a patří proto k celostátně chráněným rostlinám. Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený.

Prorostlík dlouholistý fialový - výskyt v Krkonoších: velmi vzácně v alpínských trávnících, především na výchozech minerálně bohatých hornin v ledovcových karech (Kotelní jámy, Úpská jáma, Čertova zahrádka, Rudník, Malá Sněžná jáma). Poznámka: nominátní poddruh prorostlík dlouholistý pravý v Krkonoších neroste, je rozšířen v nižších polohách Čech a Moravy. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Protěž lesní - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním, zřídka v subalpínském stupni (nejvýše Dvorská bouda). Průseky a paseky, světlé lesy, smilkové trávníky na vřesovištích a mezích. Poznámka: podobný typicky horský druh protěž norská roste poměrně hojně v Krkonoších a Jeseníkách (v ostatních našich vyšších pohořích zřídka) na krátkostébelných loukách a pastvinách, v kleči a při cestách. Statut ohrožení a ochrany - protěž norská: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený. 

Protěž nízká - výskyt v Krkonoších: roztroušeně v subalpínském až alpínském stupni. Alpínské hole, skály a sutě, na místech s dlouho ležícím sněhem. V karech (Obří důl, Kotelní a Sněžné jámy, kar Malého rybníka) i na vrcholech (Sněžka, Studniční a Luční hora). Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C2 - druh silně ohrožený / polská strana hor C1 - druh kriticky ohrožený. Poznámka: druhou naší nízkou, ale po celém území ČR rozšířenou protěží je protěž bažinná, která roste na mokrých lesních cestách, říčních náplavech nebo jako polní či zahradní plevel. 

Prstnatec bezový - výskyt v Krkonoších: vzácně v submontánním stupni na podhorských loukách (např. Bíner u Horního Lánova, Sklenářovické údolí pod Rýchorami, kde vystupuje až přes 900 m n.m.). Poznámka: vzácně se naleznou mezi červeně a žlutě kvetoucími populacemi i hybridní rostliny s květy růžově až oranžově červenými, se žlutou bází pysku nebo s květy žlutými a pyskem červeným. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C1 - druh kriticky ohrožený / polská strana hor A1 - druh vyhynulý; druh je citlivý na změny v obhospodařování luk.

Prstnatec Fuchsův pravý - výskyt v Krkonoších: roztroušeně, místy pospolitě v submontánním, méně v montánním stupni, vlhčí louky, lesní okraje, druhotně podél lesních cest i do vyšších poloh. Poznámka: na prameništích, podmáčených a zrašeliněných loukách nad horní hranicí lesa roste drobnějšíprstnatec Fuchsův chladnomilnýStatut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený / polská strana hor C3 - druh ohrožený; prstnatec Fuchsův chladnomilný C2 - druh silně ohrožený.

Prstnatec májový pravýviz také - výskyt v Krkonoších: roztroušeně až hojně v submontánním až montánním stupni, vzácně i nad hranicí lesa; mokřady, vlhčí lesní okraje, po obou stranách hor. Poznámka: mizí z nekosených mokrých luk v konkurenci vysokých druhů nivních rostlin. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený / polská strana hor C3 - druh ohrožený.

Prvosenka nejmenší - výskyt v Krkonoších: exponované svahy, sněhová výležiště, pukliny skal v alpínském až subalpínském stupni, zřídka v montánním stupni na vrcholech a v karech. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený. 

Prvosenka vyšší - výskyt v Krkonoších: na vlhčích loukách při potocích, v olšinách a světlých lesních prameništích, vzácně též nivy v karech. Poznámka:na několika místech Krkonoš (Kotel, Studniční hora, údolí Labe) se vyskytují prvosenky s řapíky úzce křídlatými a listy jen jemně zubatými, ne zcela jasné taxonomické hodnoty. Nověji jsou označovány jako vzácný (C1 - kriticky ohrožený) endemický poddruh prvosenka vyšší krkonošská (Primula elatior subsp. corcontica).

Pryskyřník kosmatý - výskyt v Krkonoších: v submontánním až montánním stupni, vlhké listnaté lesy, zejména květnaté bučiny a horské olšiny, roztroušeně až hojně na obou stranách pohoří. Poznámka: na podobných stanovištích, vzácně i v alpínských nivách v ledovcových karech roste podobný pryskyřník hajníStatut ohrožení a ochrany: C2 - druh silně ohrožený.

Pryskyřník platanolistý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až subalpínském stupni na obou stranách hor; horské listnaté a smíšené lesy, lemy potoků a řek, v květnatých horských loukách, ve vysokobylinných nivách v ledovcových karech a nad hranicí lesa. Statut ohrožení a ochrany: C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma