Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Obrazový atlas krkonošských rostlin > Jilm drsný (horský) - Kokrhel sličný

Jilm drsný (horský) - Kokrhel sličný

 
Jilm drsný (horský) - viz také - výskyt v Krkonoších: suťové a stinné roklinové lesy, řidčeji v bučinách nebo v luzích v submontánním až montánním stupni na obou stranách hor. Poznámka: výskyt jilmů silně poklesl v důsledku houbového onemocnění grafiózou, jehož původcem je houba Ceratocystis ulmi. Její výtrusy přenášejí brouci z čeledi Scolytidae, kteří prodělávají svůj vývoj ve dřevě. Houba velmi rychle napadá vodivá pletiva (tracheomykóza), ucpává je svými hyfami a dospělé stromy rychle usychají, často i během jediné vegetační sezóny. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C3 - druh ohrožený; polská strana hor C4a - druh vyžadující pozornost, méně ohrožený.

Jinořadec kadeřavý
 - výskyt v Krkonoších:
 periglaciální sutě v subalpínském stupni na obou stranách hor, výjimečně i v montánním stupni; pozoruhodný výskyt jinořadce je v údolí Jizery v montánním stupni hor. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Jitrocel kopinatý - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni, zřídka i v subalpínském (tam převážně na synantropních stanovištích) na loukách a pastvinách, v zahradách a na úhorech. Poznámka:významná léčivá rostlina využívaná i v oficiální medicíně.

Jitrocel prostřední - výskyt v Krkonoších: dosti hojně v submontánním, místy v montánním stupni, zřídka kolem staveb (Luční bouda, Výrovka, vysílač Černá hora) i vysoko v horách. Náspy cest, trávníky, meze. Poznámka: podél cest (i lesních), v zahradách a na dvorcích, na polích i rumištích roste jitrocel větší s tuhými, svrchu lysými listy a čepelí na bázi srdčitou až klínovitě v řapík zúženou.

Kakost lesní - výskyt v Krkonoších: Poměrně hojně na horských a podhorských vlhkých loukách, ale též v subalpínském stupni v květnatých společenstvech v karech a mezi klečí. Kakost lesní je diagnostický druh trojštětových luk, nalezneme jej ale i v podhorských ovsíkových loukách. Na loukách se může poměrně rychle šířit, a tím potlačit jiné druhy bylin. Zajímavost: Rostlina svá semena vystřeluje. V některých zemích se z květů získává modré barvivo - například na barvení velikonočních vajíček. Poznámka: Na podhorských loukách, v příkopech a náspech kolem komunikací roste podobný kakost luční s květy světle fialově modrými, který rozkvétá v době, kdy kakost lesní dokvétá; do vyšších poloh nevystupuje. Kakost luční je diagnostickým druhem ovsíkových luk (výskyt zhruba do 500 m n.m.). Do vyšších poloh se dostává pouze podél cest. Na loukách se může poměrně rychle množit, a tím potlačit zajímavější druhy bylin. Zajímavost: V českém herbáři z roku 1899 je pojmenován jako "čapí nosek luční", protože jeho plody připomínají zobák čápa. Svá dozrálá semena vystřeluje. V lidovém léčitelství se využívá jeho oddenek, mimo jiné při akutním zánětu slepého střeva, při průjmech nebo při krvavé stolici. Pouze v oblasti Rýchor se vyskytuje kakost bahenní(C2 - druh silně ohrožený) s květy purpurově fialovými. 

Kakost smrdutýviz také - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním až montánním stupni v listnatých lesích, roklích, na skalách a zdech, zarostlých rumištích, ve vlhkých zákoutích kolem budov. Vzácně až v subalpínském stupni - Obří důl, Rudník.

Kalina obecná - výskyt v Krkonoších: v submontánním stupni roztroušeně až místně hojně, zejména v nivách horských vodotečí, v bučinách a javořinách, druhotně i na starých kamenných snosech na lučních enklávách.Poznámka: dužnaté bobule jsou jedovaté (!); v parcích a zahradách se pěstují různé kultivary, nejčastěji cv. "Roseum" s kulovitým květenstvím ("sněhová koule").

Kapradina hrálovitá
 - výskyt v Krkonoších:
 ojediněle až vzácně na svazích ledovcových karů (Kotelní jámy, Sněžné jámy), na skalách, sutích a v kosodřevině. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Kapradina laločnatá
 - výskyt v Krkonoších:
 submontánní, montánní stupeň; suťové javořiny, květnaté a acidofilní horské bučiny na kyprých, humózních, středně vlhkých půdách. Poznámka: nehojný druh horských údolních poloh, zejména podél hlavních vodních toků na české i polské straně Krkonoš. Podobná, ale velmi vzácně se vyskytující kapradina Braunova má měkké, nepřezimující a na líci matné listy. Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený.

Kapradinka alpínská
 - výskyt v Krkonoších:
 jediná lokalita se nachází na polské straně Krkonoš na skalní stěně Čedičové rokle v Malé Sněžné jámě. Populaci tvoří v současné době jen několik trsů a je předmětem trvalého monitoringu. Poznámka: je snadno zaměnitelná s puchýřníkem křehkým, který má však tenké průsvitné lístky a odlišné uspořádání výtrusnicových kupek. Lístky kapradinky mají pevnou až kožovitou strukturu a mírně podvinuté okraje. Statut ohrožení a ochrany: C1 - druh kriticky ohrožený.

Kapraď rozložená
 - výskyt v Krkonoších:
 hojně až pospolitě ve stinných lesích v montánním stupni, méně v subalpínském stupni v porostech kleče a v křivolesích v ledovcových karech. Poznámka: v nižších polohách Krkonoš roste hojně až pospolitě velmi podobná kapraď osténkatá.

Kapraď samec
 - výskyt v Krkonoších:
 smrčiny, bučiny, javořiny, olšiny od submontánního do montánního stupně hojně, větší populace rostou i na lavinových svazích ledovcových karů. Poznámka: podobný vzhled má pérnatec horský

Kerblík lesní - výskyt v Krkonoších: v submontánním až montánním stupni, dosti hojně kolem horských toků, na vlhčích loukách, v křovinách a lesních okrajích, na rumištích. Poznámka: v suťových lesích a bučinách, vzácněji i nad hranicí lesa v nivách karů, se roztroušeně vyskytuje velmi podobný kerblík lesklý, který má lodyhy dole téměř lysé a čepel listů na rubu lesklou; květy zelenavě bílé.

Klikva bahenní - výskyt v Krkonoších: na vrchovištních a přechodových rašeliništích v montánním až subalpínském stupni. Poznámka: na horských vrchovištích, převážně v porostech rašeliníku, a často společně s výše uvedeným druhem, se vzácněji vyskytuje klikva maloplodá, která se od klikvy bahenní liší lysými květními stopkami, menšími listy, květy i plody, které jsou elipsoidní (5 - 9 mm dlouhé). Kyselé šťavnaté plody bývají sbírány k přípravě kompotů a džemů, dobré jsou po přemrznutí (pro vysoký obsah kyseliny benzoové a askorbové se dlouho nekazí). Statut ohrožení a ochrany: C3 - druh ohrožený.

Klinopád obecný (marulka klinopád) - výskyt v Krkonoších: nehojně v submontánním, velmi zřídka v montánním stupni na výslunných stráních, zarostlých úvozech a pasekách. Poznámka: pouze v submontánním stupni na suchých skalnatých (vápenec, melafyr) stráních (hlavně staré lomy) velmi zřídka roste pamětník rolní (marulka pamětník), nízká, na bázi bohatě větvená bylina se světle fialovými květy.

Kmín kořenný - výskyt v Krkonoších: hojně až roztroušeně v submontánním až montánním stupni, louky a pastviny po obou stranách pohoří; druhotně se šíří podél cest a na ruderálních stanovištích i nad horní hranicí lesa.Poznámka: pěstuje se již po staletí jako kořenná a léčivá rostlina pro své aromatické plody. Jako součást lučních porostů má dobrou krmnou hodnotu.

Kohoutek luční - výskyt v Krkonoších: hojně v submontánním, zřídka v montánním stupni, vlhké louky na obou stranách hor; podél cest, zavlékán i do vyšších poloh. Poznámka: meliorace nebo přehnojování luk způsobuje značný ústup tohoto druhu. 

Kokořík přeslenitý - výskyt v Krkonoších: v submontánním až subalpínském stupni, roztroušeně až hojně, zejména v bučinách, smíšených a jehličnatých lesích, na květnatých horských loukách a ve vysokobylinných nivách nad horní hranicí lesa. Poznámka: oddenky jsou oblíbenou pochoutkou černé zvěře. V podhorských bučinách a křovinách Krkonoš se nehojně vyskytuje kokořík mnohokvětýStatut ohrožení a ochrany - kokořík mnohokvětý:C3 - druh ohrožený.

Kokoška pastuší tobolka - výskyt v Krkonoších: v podhůří obecně, v montánních až alpínských polohách (i vrchol Sněžky), jako průvodce člověka kolem chat a hospodářských objektů. 

Kokrhel sličný - výskyt v Krkonoších: roztroušeně na květnatých horských loukách v subalpínském stupni, zejména v ledovcových karech a na loukách v blízkosti horní hranice lesa. Poznámka: řada lokalit zanikla v důsledku přerušení pravidelné péče o horské louky. Na loukách a pastvinách v submontánním až montánním stupni se vyskytuje kokrhel menší, který nemá tak výrazně prohnuté korunní trubky. Statut ohrožení a ochrany: česká strana hor C3 - druh ohrožený; polská strana hor C2 - druh silně ohrožený.

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma