Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Tetřev hlušec - Vrabec domácí

Tetřev hlušec - Vrabec domácí


Tetřev hlušec
 - foto - 
podrobnější popis - video ČT
Velmi vzácný druh, v minulém století běžný a dnes téměř vyhynulý, hnízdící již jen na několika posledních lokalitách od 900 (Rýchory) do 1260 m n.m. (Kowarski Grzbiet). Odhad početnosti: 13 - 17 exemplářů. 

Tetřívek obecný
 
- audiovideo
Běžně hnízdící druh v celých Krkonoších, vyskytující se od 900 do 1500 m n.m. (Studniční hora). Odhad početnosti: 140 - 150 samců. Vývoj početnosti: početnost tetřívků obecných v období 1989-98 mírně vzrostla, srovnatelné počty tokajících samců v 60. a 90. letech 20. století ukazují na dlouhodobě zhruba stabilní populaci v Krkonoších, ale v posledních letech Vzácných tetřívků v Krkonoších ubývá. Škodí jim lišky, prasata i lidé;  Na „lovu“ tetřívků v Krkonoších: klování, mávání křídly a milostný tanecTetřívek obecný aneb Zpráva z tokaništěOhrožení tetřívci tokají, ochránci Krkonoš vyjednali klid i u boudařů;

Ťuhík obecnýindexy a trendy
Velmi hojný druh, hnízdící v nižších polohách Krkonoš do nadmořské výšky kolem 900 m, méně často až do 1000 m (Harrachov: Alfrédka - 1030 m n.m.). Nepočetně, ale pravidelně se v hnízdním období vyskytuje i ve vyšších polohách (např. Úpské rašeliniště - 1420 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1700 hnízdících párů. Vývoj početnosti: populace ťuhýka obecného v Krkonoších není systematicky sledována. Výsledky kroužkování v rozsáhlé oblasti těsně za hranicí sledovaného území však naznačují, že početnost během uplynulých 30 let kolísala kolem dlouhodobě stabilní úrovně.

Ťuhýk šedý - audio - indexy a trendy v ČR
Velmi vzácný druh, jehož výskyt byl ve sledovaném období zjištěn na dvou lokalitách (Rudník - 480 m n.m., Horní Albeřice - 730 m n.m.), ale hnízdění nebylo prokázáno. Odhad početnosti: 1 - 2 hnízdící páry. Vývoj početnosti: bez hodnotitelného trendu změn početnosti. V Krkonoších se však ťuhýk šedý vyskytoval vždy jen ojediněle.

Včelojed lesní - Naturfoto
Nepočetný druh s pravidelným výskytem, prokazatelně hnízdící na obou stranách Krkonoš, především v jejich východní části, do nadmořské výšky 830 m (Žacléřský hřbet). V hnízdním období ho však lze zastihnout i ve vyšších polohách kolem 1000 m n.m. (Růžová horaRýchory). Odhad početnosti: 4 - 6 hnízdících párů.

Vlaštovka obecná - audio - Wikipedie
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém území Krkonoš, od podhůří po nejvyšší hřebeny (Luční bouda - 1410 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1200 hnízdících párů.

Vodouš kropenatý
 
V Krkonoších ojediněle se vyskytující druh. Ve sledovaném období pravděpodobně hnízdící na jediné lokalitě u Horní Branné (510 m n.m.). Pravidelně protahující ptáky lze zastihnout na podhorských rybnících i na subarktických rašeliništích (Úpské rašeliniště - 1430 m n.m.). Odhad početnosti: 0 - 1 hnízdící pár.

Volavka popelavá
Velmi vzácný druh, jehož hnízdění nebylo v Krkonoších dosud prokázáno, avšak dlouhodobý a pravidelný (celoroční) výskyt nasvědčuje možnosti hnízdění v lesích u Lánova (430 m n.m.) a u Vrchlabí (450 m n.m.). Výjimečně zaletuje až na nejvyšší hřebeny Krkonoš (Stříbrná bystřina - 1400 m n.m.). Odhad početnosti: 2 - 4 hnízdící páry.

Vrabec domácí - audio - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící na obou stranách Krkonoš běžně do 800 m n.m. (Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Horní Albeřice, Karpacz). Výjimečná jsou pozorování v hnízdním období z vyšších poloh (Przelecz Karkonoska - 1200 m n.m.) a v mimohnízdním období až na hřebenech nad horní hranicí lesa (Luční bouda - 1410 m n.m.). Odhad početnosti: asi 4800 hnízdících párů. Vývoj početnosti: podle dochovalých pozorování se vrabci domácí nevyskytovali např. v Peci pod Sněžkou ještě v roce 1938 a poprvé se tu objevili až o 10 let později. Na základě pozorování je zřejmé, že početnost vrabce domácího v Krkonoších během uplynulých 50 let zřetelně vzrostla. Trend početnosti však v poslední době na celém sledovaném území není známý. Oproti pozorováním v Krkonoších však vrabců ubývá. Vrabec domácí obývá lidská sídla a ve volné přírodě vůbec nežije. Jeho úbytky v posledních letech jsou značné. Nejen u nás, ale i v západní Evropě. Ty stavy jsou skutečně zlomové oproti minulým desetiletím; více v článku Vrabci mizí z Evropy

 

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma