Reklama: Wifi Analyzer Užitečná aplikace pro Androida
Navigace: Krkonoše > Atlas krkonošské fauny, I.část: bezobratlí > O publikaci a jejích autorech

O publikaci a jejích autorech

 V roce 2011 vydala Správa Krkonošského národního parku, prostřednictvím nakladatelství Karmášek, Č. Budějovice, Atlas krkonošské fauny, autorů Jana Vaňka, Jiřího Flouska a Jana Materny. Podle této knihy byl pro účely Multimediální encyklopedie Krkonoš postupně sestaven abecední přehled krkonošské fauny se základními údaji o jejím výskytu v Krkonoších, doplněný o odkazy (linky) na obrazový a textový materiál volně dostupný na internetu. V případě bezobratlých živočichů jsou odkazy na obrazový materiál převážně směrovány na webové stránky mezinárodní encyklopedie rostlin, hub a živočichů BioLib (Biological Library). V ojedinělých případech jsou odkazy směrovány i na jiné zdroje, např. na encyklopedii Wikipedie. 

Zájemcům o krkonošskou faunu lze doporučit shora uvedenou publikaci. Kladem publikace je velmi zdařilá a kvalitní fotografická dokumentace jednotlivých druhů fauny a v neposlední řadě také poměrně podrobné seznámení s krkonošskou přírodou v úvodní části atlasu. Cílem přehledu krkonošské fauny, zpracovaném v elektronické podobě, je přiblížit návštěvníkům Multimediální encyklopedie Krkonoš rozmanitost a bohatství krkonošské přírody a poukázat na důležitost její ochrany.  

O autorech publikace:


RNDr. Jan Vaněk
Narodil se v roce 1947 v Českých Budějovicích, střední školu absolvoval v Soběslavi a poté studovalsystematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor entomologie. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1970 a hned nastoupil do zaměstnání v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, útvaru Správy KRNAP. Po dvou letech přešel na ochranu přírody, kde působil od roku 1974 ve vedoucích funkcích více než 35 let. Při zaměstnání získal v roce 1986 titul RNDr. Podílel se na tvorbě strategických ochranářských materiálů a koncepcí, včetně přípravy zákona č. 114 na ochranu přírody a krajiny. Zabýval se také rozšířením a ekologií pavouků, dvoukřídlých, motýlů a vážek v Krkonoších. Po léta pořizoval fotodokumentaci proměn krkonošské přírody a krajiny, zejména se věnoval makrofotografii bezobratlých živočichů. S výsledky jeho dlouhodobé práce v tomto oboru se můžete seznámit nejen ve shora uvedené publikaci, ale i v dalších více než 25 titulech, na kterých spolupracoval. Je také autorem či spoluautorem řady odborných a populárně naučných statí a článků a propagátorem ochrany zejména krkonošské přírody formou přednášek či exkurzí. Od roku 2010 je v důchodu, stále však udržuje úzký kontakt se Správou KRNAP, pro kterou smluvně řeší některé aktuální úkoly.


RNDr. Jiří Flousek, Ph.D.
Narodil se roku 1957 v Náchodě. Po základní škole v Hronově a gymnáziu v Náchodě vystudoval systematickou zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval rovněž postgraduální studium. Od roku 1981 pracuje na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí - na různých pozicích útvaru ochrany přírody, zodpovědných za směrování ochrany přírody v Krkonoších, přípravu plánů péče o národní park a dalších koncepčních dokumentů, koordinaci výzkumu, po celou dobu však především jako zoolog. Věnuje se ekologii obratlovců, zejména ptáků a savců - vlivu odumírání lesů pod vlivem imisí na ptačí a savčí společenstva., dlouhodobým změnám početnosti ptáků, drobných savců a netopýrů v Krkonoších, plošnému mapování ptáků na české i polské straně pohoří, biologii horských druhů ptáků. Je autorem a spoluautorem řady odborných a populárně naučných článků a knih, jako jsou například Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš (1999), Krkonoše - příroda, historie, život (2007) či Fauna ČR - Ptáci 3 (2011). Zastupuje ČR ve Vědeckém výboru Bonnské konvence, zaměřené na ochranu migrujících živočichů. Téměř 40 let je členem České společnosti ornitologické; spoluzakládal občanské sdružení Namasté Nepál podporující chudé nepálské ženy a děti.


Mgr. Jan Materna, Ph.D.
Narodil se v roce 1972 v Náchodě. Po absolvování gymnázia ve Vrchlabí (1991) vystudoval odbornou biologii a zároveň její učitelství na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze (1996). Doktorát z ekologie (2004) získal na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V letech 1996-2000 pracoval v Ústavu půdní biologie AV ČR.  Poté se vrátil do Krkonoš, kde od roku 2001 působí jako zoolog Správy KRNAP. Příroda ho zajímala od mládí. Na střední škole se věnoval ornitologii, během studií ho fascinoval podivuhodní a doposud málo prozkoumaný svět půdních bezobratlých. Specializuje se především na ekologii a biologii půdních roztočů a chvostoskoků. V posledních letech se intenzivně zabýval výzkumem změn ve výškovém rozšíření klíštěte obecného a jejich příčinou. Je autorem či spoluautorem 19 vědeckých publikací. Věnuje se též přednáškové a popularizační činnosti. Skloubit jeho zájem o přírodu na jedné straně a kutilství a praktický život na druhé straně se mu podařilo ve včelaření, kterému se vášnivě věnuje již od dob vysokoškolských studií.

Zdroj: Jan Vaněk, Jiří Flousek, Jan Materna; Správa KRNAP, Atlas krkonošské fauny, Nakladatelství Karmášek, České Budějovice (2011), ISBN: 978-80-87101-31-5;

 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma