Reklama: Profesionální pedikúra Medicinální -přístrojová pedikúra
Navigace: Krkonoše > Multimediální atlas ptactva Krkonoš > Bažant obecný - Budníček zelený

Bažant obecný - Budníček zelený

Údaje o ptactvu Krkonoš na této stránce budou postupně doplňovány o nové poznatky a pozorování, uvedené v Atlasu krkonošské fauny, autorů Jana Vaňka, Jiřího Flouska a Jana Materny, který vydala Správa KRNAP v Nakladatelství Karmášek, České Budějovice (2011), ISBN: 978-80-87101-31-5.

Bažant obecný - audio - videoindexy a trendy v ČR
Nepočetný druh, pravidelně hnízdící jen na české straně hor do výšky 900 m n.m. (Rokytnice nad Jizerou: Hoření Domky). Odhad početnosti: asi 110 exemplářů.

Bekasina otavní
 - audio - videoindexy a trendy v ČR
V Krkonoších vzácný, ale pravidelně hnízdící druh od podhůří až do nadmořské výšky 1430 m (Pančavská a Labská louka, Úpské rašeliniště). Odhad početnosti: Na tradičních lokalitách je dlouhodobě stabilní a dosahuje 7 - 10 hnízdících párů. Doplnění údajů dle Atlasu krkonošské fauny; 2011: Doba výskytu: Tažný druh, zimující ve Středomoří a objevující se v Krkonoších při jarním tahu během března a dubna; zpět odlétá v srpnu. Prostředí: Různé typy mokřadních biotopů od břehové vegetace rybníků přes podmáčené nekosené horské louky až po bylinné porosty hřebenových rašelinišť. Ohrožení: Významně je ohrožena zejména změnami v hnízdních biotopech (vysoušením a likvidací mokřadů apod.).

Bělořit šedý - fotoindexy a trendy v ČR
V Krkonoších vzácný druh, nepočetně, ale pravidelně hnízdící především na nejvyšších vrcholech (Sněžka, Luční a Studniční hora, Vysoké Kolo). Odhad početnosti: 25-30 hnízdících párů. Doplnění údajů dle Atlasu krkonošské fauny; 2011: Doba výskytu: Tažný druh, který přilétá během dubna (na hřebeny hor se posouvá, až když odtaje sníh) a zpět do zimovišť v severní části Afriky se vrací v září. Prostředí: Alpínské louky s mozaikou sutí a kamenitá suťová pole na vrcholech, suché kamenité plochy se sporou vegetací (často lomy) v podhůří. Početnost: Koncem 90. let minulého století byla odhadována na 25-30 hnízdících párů, v současnosti asi nepřevyšuje 15 párů v celém pohoří. Pokles patrně kopíruje celkový trend v ČR. Ohrožení: Pravděpodobně nejvíce je ohrožen likvidací vhodných hnízdních stanovišť stepního charakteru.

Bramborníček černohlavý - foto - indexy a trendy v ČR
V Krkonoších velmi vzácný druh, zastižený ve sledovaném období na jediné lokalitě (Mrtvý vrch - 1000 m n.m.). Dosavadní pozorování vymezují jeho hnízdní výskyt mezi 1000 (Mrtvý vrch, Rýchory) až 1380 m n.m. (Stříbrná bystřina). Odhad početnosti: 1-2 hnízdící páry na alpínských loukách a imisních holinách.

Bramborníček hnědý - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící v převážné části Krkonoš od podhůří po nejvyšší vrcholy (Luční hora - 1510 m n.m.). Odhad početnosti: asi 1300 hnízdících párů. 
Doplnění údajů dle Atlasu krkonošské fauny; 2011: Doba výskytu: Tažný druh, zimující v centrální Africe, přilétá na hnízdiště koncem dubna a zpět na zimoviště odlétá v srpnu a září. Prostředí: Alpínské louky, luční enklávy, imisní holiny, zemědělská krajina s rozptýlenou zelení. Početnost: V posledních letech populace ubývá na zarůstajících holinách, ale zůstává zhruba stabilní na horských loukách a v biotopech nad horní hranicí lesa. Ohrožení: Bez významného ohrožení.

Brhlík lesní - audio - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící téměř na celém sledovaném území do nadmořské výšky 1000 m (Rýchory: Dvorský les); ojediněle se vyskytuje i výše. Odhad početnosti: asi 4000 hnízdících párů. Vývoj početnosti: početnost této nevýznamné části krkonošské populace v období 1984 - 98 výrazně kolísala, bez dlouhodobě zřetelného trendu.

Břehule říční - audio 
Vzhledem k nárokům na prostředí vzácný druh v Krkonoších, přechodně hnízdící jen na staveništi vodní nádrže u obce Sosnówka (360 m n.m.). Kolonie u Sosnówky byla v roce 1993 zničena, hnízdění jednotlivých párů však nelze vyloučit. Na české straně pohoří je nepravidelně pozorován pouze na průtahu. Odhad početnosti: 10 - 20 hnízdících párů. Trend početnosti: nejistý. Česká společnost ornitologická vyhlásila břehuli říční ptákem roku 2013.

Budníček lesní - audioindexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící na celém území Krkonoš od podhůří do nadmořské výšky 1130 m (Kozí hřbety). Odhad početnosti: asi 3500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: V období 1984-98 početnost kolísala s dlouhodobě zhruba vyrovnaným trendem, který byl přerušen jen významným výkyvem v letech 1991-92.

Budníček menší - viz také - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh krkonošské avifauny, hnízdící na celém sledovaném území od podhůří až po nejvyšší hřebeny (Stříbrný hřbet - 1400 m n.m.). Odhad početnosti: asi 9500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Početnost měla v uplynulých 16 letech mírně stoupající tendenci s výrazným kolísáním do roku 1991 a téměř trvalým vzrůstem v následujícím období (+120 % ve srovnání se stavem v roce 1984). 

Budníček větší - audio - indexy a trendy v ČR
Velmi hojný druh, hnízdící na celém území Krkonoš od podhůří po nejvyšší hřebeny (Úpské rašeliniště - 1430 m n.m.). Odhad početnosti: asi 7500 hnízdících párů. Vývoj početnosti: V letech 1983-85 početnost budníčka většího v Krkonoších dramaticky poklesla, po mírném vzrůstu v následujícím období setrvává zhruba na stejné úrovni, aniž dosáhla původního stavu.

Budníček zelený - foto
Vzácný druh, hnízdící ve vyšších polohách Krkonoš od 820 (Důl Bílého Labe) do 1280 m n.m. (Wielki Szyszak: Śniezne Stawki), výjimečně zastižen i níže (Jablonec nad Jizerou - 470 m n.m.). Odhad početnosti: 25 - 30 hnízdících párů. Vývoj početnosti: Krkonoše leží na jihozápadním okraji současného areálu rozšíření budníčka zeleného v Evropě a tato okrajová poloha se odráží v extrémních výkyvech početnosti; více viz Hnízdění a výskyt budníčka zeleného v Krkonoších; O tomto zajímavém druhu krkonošské avifauny píše Jiří Flousek v časopise Krkonoše - Jizerské hory, 9/2012, v článku Budníček zelený krkonošský pták roku 2012; foto k článku; viz také článek Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) v roce 2012.


 
© vejacv.albums.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama bazar